Tüketim Fonksiyonu Nedir

Tüketim Fonksiyonu Nedir

TÜKETİM FONKSİYONU, Keynes’gil makro denge analizinde, tüketim harcamaları ile millî gelir arasındaki İlişkiyi belirtir.

Bir ekonomide millî gelir seviyesi yükseldikçe tüketim harcamaları da düzgün bir seyir takip ederek artmaktadır. Durum, tüketim şedülü adı verilen bir tablo yardımıyla gösterilebilir.
Yukarıdaki tabloya göre millî gelir arttıkça. yoğaltım harcamaları da genişlemektedir. Yalnız burada dikkat edilecek husus, tüketim harcamalarındaki her yükselişin millî gelirdeki artışların sabit bir yüzdesi kadar olmasıdır.

Tablodaki ilişki şöyle bir fonksiyon halinde yazılabilir:

C- 10 + 0.8 Y

Burada C, istihlâk harcamalarını,, millî geliri göstermektedir.

Bu fonksiyonel ilişkiden anlaşıldığına göre, adı geçen ekonomide millî gelir seviyesi sıfır dahi olsa 10 milyar T.L. Iık tüketim harcaması yapılmaktadır. Ayrıca millî gelirdeki her artış, kendisinin %80 kadar bir tüketim harcamasına sebep olmaktadır.

Bu değişmez 0.8 katsayısına marjinal tüketim meyli adı verilir.

Öte yandan, her millî gelir seviyesinde yapılan toplam tüketim harcamalarının adı geçen millî gelir seviyelerine oranı değişmektedir. Bu orana da ortalama tüketim meyli denmektedir. Örneğin millî gelir 100 milyar T.L. iken ortalama istihlâk meyli 90/100 = 0.90, 110 milyar T.L. iken 98/110 = 0.89 ve 140 milyar iken 122/140 = 0.87 olmaktadır.

Tüketim fonksiyonu genel bir doğrusal ilişki halinde yazılabilir:

C = C0 + cY

Burada C, istihlâk harcamalarını,

Cp otonom tüketim, c, marjinal istihlâk meylini,

Y, millî geliri göstermektedir.

Tüketim fonksiyonunun millî gelire göre birinci türevi dC/dY, tanım gereğince marjinal tüketim meyline yeni c ye eşit olmaktadır.

İstihlâk fonksiyonu geometrik olarak, düzlem dik koordinant sisteminde bir doğru ile gösterilebilir. Doğrunun eğimi, fonksiyonun birinci türevi olan c dir.

Yukarıdaki şekilde, yatay eksende millî gelir (Y). dik eksende tüketim harcamaları (C) yer-almaktadır. Fonksiyonu gösteren doğrunun dik ekseni kestiği noktanın ordinat», otonom tüketim harcamalarını (C0) belirtmektedir. Yani millî gelir sıfır olsa dahi, bahis konusu ekonomide OC0 kadar yoğaltım harcaması yapılmaktadır.

Doğrunun eğimi, yatay eksen ile yaptığı a açısının tanjantı olup, bu da tanım gereğince marjinal tüketim meyline eşittir.

Tüketim harcamaları ile millî gelir arasındaki ilişki gecikmeli olarak da ele alınabilir. Belli bir dönemde yapılan tüketim harcamalarının bir önceki dönemin millî gelirinden etkilendiğini belirten bu tip bir yaklaşım, gerçeği daha iyi yansıtmaktadır.

Gecikmeli tüketim fonksiyonu şöyle yazılabilir :

ct = c0 + c

Burada

Cti t dönemindeki tüketim harcamalarını,

Yt_t. t – 1 dönemindeki millî geliri belirtmektedir.

Fonksiyondaki c gecikmeli marjinal tüketim meylidir.

Almancası : Konsumfunktion.

Fransızcası : fonction de consommation.

İngilizcesi : consumption function.

(Bk; tüketim, tasarruf fonksiyonu, * tüketim meyii, hızlandıran).

Etiketler:

Yorum yazın