Tüketici Dengesi Nedir

TÜKETİCİ DENGESİ, kavramını ekonomi literatürüne kazandıran Vilfredo Pareto’dur.

144 No. lu şekil üzerinde, müstehlik dengesini tahlil edelim.

Dik eksende, tüketicinin gelirile satın alabileceği giyecek eşyasının miktarı gösterilmiştir.

Yatay eksende, müstehlikin gelirile satın alabileceği gıda maddeleri belirtilmiştir.

Müstehlik bütün kazancını giyecek eşyasına harcarsa, alabileceği miktar 5 dir.

Müstehlik bütün gelirini gıdasına harcarsa, satın alabileceği miktar 4 dür.

Ancak müstehlik bütün gelirini yalnız gıdasına veya yalnız giyimine harcamıyacaktır. Elindeki parayı her iki ihtiyacı arasında bölecektir.

5 – 4 çizgisi, mütehlikin imkânlarını göstermektedir. Müstehlik imkânlarına göre, gelirinin ihtiyaçları arasında bölünüş oranı 5-4 çizgisile sınırlıdır. Bu çizgi üzerindeki noktalardan bir tanesine tekabül eden miktarda gıda maddesi ve giyecek eşyası alacaktır.

Müstehlikin elindeki imkânları nasıl kullana-sizlik eğrileri f, g. h. i ilh.. dır.

Müstehlik harcamalarını bu eğrilere göre yapmak eğilimindedir.

Ancak müstehlikin imkânları, f ve g eğrilerinin ölçüleri üstündedir, f ve g eğrilerinin tayin ettiği oranlardan daha geniş ölçüde ihtiyaçlarını tatmin etmesine geliri müsaittir. Dolayısile müstehlik dengesi / ve g eğrilerindeki miktarlara göre teessüs etmiyecektir.

/ eğrisi, müstehlikin malî imkânlarını aşan bir düzeydedir. Arzulasa bile, bu seviyede tüketim yapamıyacaktır.

Müstehlik imkânlarını sınırlayan 5-4 çizgisinin teğet olduğu kayıtsızlık eğrisi, gelirini hangi oranlarda ihtiyaçlarına böleceğini tayin edecektir.

C noktası, müstehlik dengesidir. Bu noktanın tayin ettiği miktarlarda müstehlik gıda maddesi ve giyecek eşyası satın alacaktır. C, gelire kıyasla en yüksek tatmin olabilme durumunu yansıtmaktadır.

Almancası : Konsumentengleichgewicht.

fransızcası : répartition équilibrée des dépenses de consommation.

İngilizcesi : consumer’s equilibrium.

(Bk; Vilfredo Pareto, kayıtsızlık eğrileri, kayıtsızlık paftası).

Etiketler: ,

Yorum yazın