Transfer harcamaları nedir – Transfer harcamaları nelerdir

Transfer harcamaları nedir – Transfer harcamaları nelerdir : kamu harcamalarının bir türüdür. Bu harcama türünün tesbitiyle, kamu harcamalarının gelir dağılımına etkisi belirtilmek istenir. Zira bu harcama türü ile devlet hiç .bir üretim faktörü kullanmamakta, sadece millî gelirin bir kısmına yer değiştirmekte, dolayısiyle vergi olarak sağladığı kaynakları kişilere dağıtmaktadır. Reel yahut üretim faktörü kullanımı gerektiren kamu harcamalarının tam karşıtını teşkil eden transfer harcamalarına karşılıksız harcamalar adı da verilmektedir.

Transfer harcamaları başlıca dört gruba ayrılabilir.

1. Düşük gelirli gruplara yapılan direkt öde-meler. İşsizlere, yaşlılara, dul ve yetimlere ve İktisadî bakımdan güçsüz sayılan diğer kimselere hiç bir karşılık almadan yapılan ödemeler bu gruba girmektedir.

2. Sosyal maksatlarla yapılan fakat sosyal hihıayeye muhtaç olmayanların da faydalandığı ödemeler. Bu gruba giren transfer masrafları arasında, zarurî mal ve hizmetlerin fiyatlarını indirmek yahut ihtiyaç sahiplerinin bunlardan bedelsiz faydalanmalarını sağlamak için yapılan ödemeler yer almaktadır. Ekmek fiyatının ucuzlatılması, sağlık ve eğitim kuruluşlarının ucuz veya karşılıksız hizmet dağıtabilmesi ve usul ile sağlanır.

3. Belirli iktisadi faaliyetleri desteklemek, bilhassa. hemen veya kısa vâdede istihdam yaratmak amacile yapılan ödemeler. İhracatın teşviki için yapılan vergi iadeleri ve ödenen primler, bazı yatırımları mümkün kılmak için yapılan çe’ Şitli karşılıksız yardımlar bu mahiyettedir.

4. iç borçların ana mal taksitleri He faiz ödemeleri. Dış borç ve faiz tediyelerinin reel harcama olmasına mukabil iç borç mürettebatının ve* rilmesi transfer harcaması teşkil etmekte, zira sadece muhtelif sınjflar arasında gelirin yer değiştirmesine sebebiyet vermektedir.
İlk üç grupta yer alan transfer harcamaları, değişik derecelerde ve farklı etkileme yoliarile millî gelirin dağılımını olumlu şekilde değiştirdiği halde dördüncü grupta belirtilen iç borçlarla ilgili harcamalar geliri aksi yönde değiştirmekte, mevcut dağılımı bozmaktadır. Bu sebeple, bir memlekette transfer harcamalarının gelir dağılımını hissedilir derecede düzeltebilmesi, ilk üç ve bilhassa ilk iki grupta, yer alanların önemli bir seviyeye ulaşmalarına mukabil iç devlet borçla-rmın çok yüksek olmamasına da bağlı bulunmaktadır.

Türkiye’nin konsolide devlet bütçesinde yukarıda belirtilen anlamile transfer harcamaları önemli bir pay tutmaktadır. Ancak, bütçelerimizde transfer harcamaları ve sermaye teşkili adı altında ayrılan kamu haracamaları grubunun, burada belirtilen transfer harcamalarına aynen uymadığını gözönünde bulundurmak gerekir. Gerçek anlamda transfer harcamalarının bir kısmi bütçenin diğer bölümlerinde yer aldığı gibi, transfer harcamaları ve sermaye teşkili bölümünde görünen masrafların büyük bir kısmının -meselâ katma bütçelere yapılan yardımların- gerçek transfer harcamalarile her hangi bir ilişiği yoktur. Zaten her iki ayırımın gayeleri ayrıdır.

Almancası : öffentliche Unterstützungszahlun-gen. Transferausgaben.

Fransızcası : dépenses de transfert.

İngilizcesi : transfer expenditures.

(Bk; malî yardımlar, reel harcamalar).

Yorum yazın