TINBERGEN – HART – KALDOR PLANI

1964 yılında, Jan Tinbergen, Albert G. Hart ve Nicholas Kaldor tarafından UNCTAD’da ortaya konulmuş bir plandır. Milletlerarası Para Sisteminde Reform konusunda az gelişmiş ülkelerin çıkarlarını da göz önüne alan bir teklif niteliğindedir.
Plan. Milletlerarası Para Fonu’nun, özellikle az gelişmiş ülkeler tarafından üretilen ilksel maddelerden meydana gelen bir mal balyası ile des-teklenen bir milletlerarası para yaratmasını öngörmektedir.
Bu malların alınıp satılmasile ve açık piyasa işlemlerile, bunların fiyatlarının ve dolayısile genel fiyatların kararlılığının sağlanacağı düşünül-müştür. Yazarlara göre, plan aynı zamanda dünya ticaretinin büyümesini de teşvik edecektir.
Plan birçok bakımlardan eleştirilmiştir. Plan milletlerarası rezerv olarak bir para – mal teklif ettiğine göre, bunun birçok sakıncaları olacaktır. En önemlisi sosyal bir israfa yol açacaktır. Ayrıca, böyle bir para – mal saklama, yükleme, boşaltma gibi maliyetleri vardır.
Planın ulaşmak istediği hedeflere ulaşmasının şüpheli olduğu. Para Fonu’nun Dünya Merkez
Bankası haline dönüştürmek istemesinin gerçekçi olmadığı ve sakıncaları bulunduğu söylenmiştir.
Almancası : Tinbergen – Hart • Kaldor Plan.
Fransızcası : Plan Tinbergen – Hart – Kaldor.
İngilizcesi : Tinbergen – Hart – Kaldor Plan.
(Bk; Milletlerarası Para Sisteminde Reform, Milletlerarası Likidite ve Para Sistemi).

Yorum yazın