Ticari senet nedir -Ticari senet örneği

Türk Ticaret-Kanunu hükümlerine göre tanzim edilmiş, hususî şekle ve hükümlere tâbi, tedavül kabiliyetini haiz, hamiline ibrazında veya muayyen bir vade sonunda muayyen bir paranın kayıtsız ve şartsız ödenmesini istemeğe hak veren ve borçlunun imzasını taşıyan kıymetli evraktır.
Poliçe, emre yazılı senet (bono) ve çek ticarî senet olup, bu senetlere Türk Ticaret Kanununda kambiyo senetleri denilmektedir.
Kıymetli evraktan sayılan ticarî senetlerin hepsinde görülen bazı özellikler vardır. Şöyle ki;
1 — Ticarî senetten doğan hak, senetten ay olarak ileri sürülemiyeceği gibi, başkalarına da devredilemez. Bu itibarla;
a) Ticarî senedin borçlusu, ancak senedin teslimi karşılığında ödemede bulunmakla yükümlü olup, senet teslim edilmedikçe ödemede bu-lunamaz.
b) Ticarî senedin devri ve rehni için ciro kâfi gelmeyip senedin de teslimi şarttır.
2 — Ticarî senetlerde senet ve hak birbiriyle kaynaşmış bulunduğundan senet hamiline, ancak senedin hükümsüzlüğüne taallûk eden veya se-netten anlaşılan def’iler ileri sürülebilir. Alacaklı ile borçlu arasındaki münasebete ait def’iler der- mayen olunamaz.
3 — Ticarî senetler şekle tâbi olup, senet metninde kanunda belirtilen unsurları taşıması lâzımdır. Bu unsurlardan birini ihtiva etmeyen senetler, yine kanunda belirtilen haller dışında, ticarî senet sayılamazlar. Nitekim ;
a) Ticarî senet hangi lisanda yazılmış ise; o lisanda poliçe, emre yazılı senet veya bono, çek, anlamına gelen kelimenin senet metnine yazılması,
b) Poliçe ve çekte muayyen bir bedelin kayıtsız şartsız ödenmesi hususunda havalenin, emre muharrer senet veya bonoda ise kayıtsız şartsız muayyen bir ödeme vaadinin bulunması,
c) Poliçe ve çekte, poliçe ve çeki ödeyecek şahsın isminin yazılması,
d) Poliçe ve emre muharrer senetlerde vadenin yazılması,
e) Ticarî senedin her üç çeşidinde de ödeme yeri ile keşide tarihi ve yerinin gösterilmesi,
f) Poliçe ve emre muharrer senetlerde kim ve kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadının yazılması.
g) Poliçe ve çeklerde keşideci, emre muharrer senetlerde ise borçlunun imzasının mevcut olması,
zorunludur.
Ayrıca bunlardan başka ticarî senetlerde senede atılan imzaların da farklı anlamları vardır. Örneğin, poliçenin yüzüne keşideci ve muhataplar dışındaki imzalar aval, arkasına konulanları ise ciro anlamını taşır.
4 — Ticarî senedin üzerinde imzalan bulunan kişiler, senet hamiline karşı müteselsilen sorumludurlar. Bu itibarla hâmil senedin ödenmemesi halinde, senette imzası bulunanların hepsi, bir kısmı veya bir tanesi hakkında takibata geçebilir.
5 — Ticarî senet üzerindeki imzaların her- biri bir diğerinden bağımsız bir borçlanmayı ifade eder. Bu sebeple imzalardan birinin muteber olmaması diğer imzaların sıhhatine halel getirmez.
6 — Ticarî senetler ciro yoluyla tedavül ederler.
‘/ — Ticarî senetler tâkip, zaman aşımı, kanunlar ihtilâfı bakımlarından da özel hükümlere bağlanmışlardır.
8 — Poliçe ve emre muharrer senetler damga puluna tâbidirler.
Almancası : Wechselpapiere.
Fransızcası : effets de commerce.
İngilizcesi : negotiable instruments.

Yorum yazın