Thomas Tooke

Klâsik Ekol çağının İngiliz iktisatçılarındandır.
1774-1858 arasında yaşamıştır.
Erken yaşlarda iş hayatına atılmış ve başarı kazanmıştır. Maliye ve banka sorunlarında ingil- terenin sayılı otoritelerinden biri olarak tanınmıştır.
1819 da yayınladığı ilk eserinde, himayeci gümrük tarifelerini tenkit etmiş ve Liberalizmi savunmuştur.
Para, bankacılık ve istatistik konuları üzerinde çalışarak hayatını geçirmiştir. Görüşlerini anlatması için parlamento komisyonlarına çağrılmıştır. Makaleler, broşürler ve kitaplar yazmıştır.
1793- 1856 arasında fiyat hareketleri ile para tedavül hacmi arasındaki ilişkileri inceleyen altı ciltlik bir eseri, son iki cildini W. Newmarch’a beraber çalışarak tamamlamıştır. Bu eserindeki fikirleri. Klâsiklerin teorilerine paralel değildir.
O tarihlerde Ricardo’nun etkisinde bulunan Klâsik iktisatçılar, fiyat hareketlerinin tedavüldeki para miktarına bağlı olduğunu düşünüyorlardı. Thomas Tooke, fiyat hareketlerinin mutlak surette para hacmine bağlı kalmıyacağını ileri sürmüştür. Arz ve talep koşullarının da pahalılık ve ucuzluk akımlarına yön çizebileceğini isbata çalışmıştır.
Ricardo ve diğer Klâsik iktisatçılar, fiyatların emisyon artışını izlediğini düşünüyorlardı. Thomas Tooke ise. para hacmindeki artışların daima fi-yat dalgalanmalarına öncülük ettiğine kani değildi. Ona göre; kambiyo kurlarındaki iniş çıkışların ve daha başka nedenlerin fiyatları yükseltmesi mümkündü. Fiyatlar yükselince, genellikle spekülâsyon saiki para talebine baskı yapmakta ve kredi ihtiyacı şiddetlenmekte idi. Para talebinin genişlemesi, emisyon mekanizmasını da çok defa harekete getirmekte idi. Para hacmindeki artış, bazan fiyatların yükselmesini arkadan izlemekte idi.
Klâsikler, fiyat ve piyasa problemlerini para arzı açısından tahlil etmek alışkanlığında idiler. Thomas Tooke ise. para talebini dikkate almıştır. Modern merkez bankacılığının felsefesi, Thomas Tooke’nin teorisine dayanmaktadır.
Thomas Tooke’un emisyon rejimi hakkında düşündükleri de Klâsik görüşe uymamaktadır. Bu yüzden, Klâsiklerle Thomas Tooke arasında büyük bir tartışma cereyaı? etmiştir. Klâsiklerin
Currency Principle tezine karşı, Thomas Tooke Banking Principle denilen bir anti-tez savunmuştur.
(Bk; Banking Principle. Currency Principle, Miktar Teorisi, para arzı, para talebi).

Yorum yazın