Teminat Nedir

Teminat Nedir
Bir hakla güvence (emniyet) altında bulundurmak , demektir. Geniş anlamıyla teminat, bir borç için alacaklıya verilen garantiyi veya karşı lığı ifade eder. Diğer yandan borcun ödenmesinin veya bir taahhüdün yerine getirilmesinin, aksi halde hak sahibinin uğrayacağı zararın karşılanması için verilen garanti veya karşılıklara “teminat’’ denilir. Teminat, şahsî (gayrımaddi) veya aynî (maddî) olabilir.
1) Şahsi Teminat: Bu teminatta bir kimse borçlunun borcunu ödeyeceğini ve taahhüdünü yerine getireceğini temin eder yani ona kefil olur.
2) Ayni Teminat: Bunda da borçlu veya üçüncü bir kişi, borçlunun borcunu ödeyeceğini taşınır yâ da taşınmaz malla teminat altına alır. Buna da rehin denir. Üstünde rehin hakkı bulunan şey bir menkulse yani taşınır mal veya bir kıymetse bu teminata “menkul rehni”, gayrımenkulse yani bina, arsa, arazi, fabrika, tesisat gibi taşınmaz mallardan ise, bu teminata da “gayrimenkul rehni” denilir. Gayrımenkul rehni; ipotek, ipotekli borç senedi ve irat senedi olmak üzere üç şekilde kurulabilir.
Geniş anlamda teminat kavramının içine; garanti sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin bir türü sayılan banka teminat mektupları da girer.

Yorum yazın