Tekelci Rekabet Piyasası Nedir – Özellikleri

Tekelci Rekabet Piyasası Nedir – Özellikleri

tekelci rekabet, çok sayıda bağımsız alıcı ve satıcının bulunmasına karşın ürün farklılaştırması. pazarın coğrafi açıdan parçalanması gibi etkenlerden dolayı rekabetin tam olmadığı piyasa yapısı. Tekelci rekabet kuramı ilk kez ABD’li iktisatçı Edward Hastings Chamberlin’in Theory of Monopolistic Competition (1933; Tekelci Rekabet Kuramı) ile İngiliz iktisatçı Joan Robinson’ in Economics of Imperfect Competition (1933; Eksik Rekabet İktisadı) adh kitaplarında ortaya konmuştur.

Kuramın kapsadığı çeşitli piyasa durumlarından biri otan ürün farklılaştırması, bir malın marka, özel bileşim, satışa bağlı hizmet gibi araçlarla tüketiciye özgül biçimde sunulmasını belirtir; hu durumda bu malın satıcıları kısmi bir tekele sahip sayılırlar. Kuram ayrıca bir sanayi dalında az sayıdaki büyük üreticinin etkin olduğu oli-gopol durumu, belli bir malın farklı fiyatlarla satılması ve tek bir alıcının bulunduğu monopson durumu gibi piyasa koşullarını inceler. Gelişmiş kapitalist ekonomilerdeki çeşitli sanayi dallarında ürün farklılaşması ile oligopol durumuna yaygın biçimde rastlanmasından dolayı oldukça geniş ilgi gören tekelci rekabet kuramı, fiyat kuramı üzerinde, tartışması günümüze değin uzanan etkiler yaratmıştır.

Yorum yazın