Tefecilik suçu nedir

normal ve kanunî hadlerin üstünde faiz- almak suretiyle aşırı menfaat sağlamayı ifade etmektedir.
Devlet Planlama Teşkilâtının 1960’larda yaptığı araştırmalara göre teşkilâtlanmamış kredi piyasası memleketimizde yaygın olarak faaliyette bulunmakta idi. 1962-1966 yıllarında özel sektörün kullandığı 15 milyar civarındaki kredinin
2 milyardan fazla kısmının teşkilâtlanmamış kredi piyasasından sağlandıği tahmin edilmektedir. Kanuna aykırı olarak uygulanan çok yüksek faizli kredilerin memleketimizde bu derece yaygın olmasının sebebi şüphe yok ki kredi hacminin yetersizliğinden ve mevcut kredilerin talebe uygun şekilde dağıtılmamasındân ileri gelmektedir.
Tefeciliğin en yaygın olduğu alan tarım kesimidir. Köylü, ekseriya kasabalarda yerleşmiş olan tefecilerden borç para almaktadır. Ertesi yıl iyi mahsûl elde etse dahi ancak borcunu ödeyebilen köylü bir veya birkaç yıl sonra yeniden borçlu duruma düşmektedir. Tefecilik üretim üzerinde olduğu kadar, yatırımlar üzerinde de olumsuz etkiler yaratmaktadır.
Tefecilikle mücadele hukukî tedbirlerden ziyade iktisadi tedbirleri gerektirmektedir. Din kurallarının tefeciliği en ağır günahlardan biri olarak sayması ve yasaklaması bu usulün tatbikine engel olamamaktadır.
Almancası : V/ucherei.
Fransızcası : usure.
İngilizcesi ; usury.

Yorum yazın