Taylorizm nedir ilkeleri

işçi emeğinden mümkün olduğu kadar fazla yararlanmağı hedef tutmuş bir üretim yöntemidir. Üretim faaliyetinin teknik ve İdarî esaslara göre tanzim edilmesi olarak tarif edilen rasyonalizasyon, ilk defa Amerika’lı bir mühendis olan Frederic Winslow Taylor tarafından sanayie tatbik edilmiştir.
Taylor’un koymuş olduğu sistemde, yapılacak herhangi bir işin bütün hareketleri, en ince noktasına kadar tesbit edilmiş ve işçinin bir makine gibi çalışması istenmiştir.
Makineleşme hareketinin sonucu olarak ortaya çıkan Taylorizm’in, sanayiin gelişmesinde oynadığı rol büyüktür. Bu sistemle iş verimi artmıştır. Meselâ vagon yükleme işlerinde bir işçiden üç kişilik verim alındığı, günde 350 dökme demir külçesi nakleden bir taşıyıcının bunu 1000 adede çıkardığı görülmüştür.
Taylor sistemi sayesinde müteşebbis kazançları yükselmiş ve işçi ücretlerine zam yapılmıştır.
Kısaca Taylorizmin prensipleri şu şekilde ifade
edilebilir: Önce işin en iyi şartlarla sonuçlanabilmesi için gerekli bütün hareketler tesbit edilir, sonra bunlar işçiye anlatılır. Ayrıca üretim faaliyeti esnasında işçinin hareketleri sıkı bir şekilde kontrol edilir.
Taylorizm’in verimi artırmasına karşılık bedenî ve ruhî yorgunluklara sebep olması, işçi sınıfı, arasında tepkilere yol açmıştır. Bir makina gibi, devamlı aynı şekilde hareket etmek işçiyi yormuştur. Faaliyetin yeknesak olarak devam etmesi bazı işçilerde de ruhî bunalımlara sebep olmuştur. Hızlı tempoda çalışma hayatına ancak genç ve kuvvetli işçiler dayanabilmiştir. Sendikalar, Taylorizrne karşı çıkmışlar ve bu sistemin sert kalıplarını yumuşatmayı başarmışlardır.
Almancası : Taylorismus.
Fransızcası : Taylorisme.
İngilizce:.; . Taylorism.
(Bk; Frederic Winslow Taylor, Rasyonalizas- yon, prodüktivite, Henry Ford).

Yorum yazın