Tavan fiyat nedir – Tavan fiyat uygulaması

kamu otoritesince mal ve hizmetlere tesbit edilen en yüksek satış bedelidir.
Kamu otoritesince tavan fiyatı uygulanmasına fiyat kontrolü, narh politikası veya fiyat stopajı da denir.
Tavan fiyatlarının hükümet, belediyeler ve meslekî kuruluşlar tarafından tesbit ve kontrol edilmesi mümkündür. Enflâsyonist talep fazlasının ve üretim yetersizliğinin fiyatlar genel seviyesine yansımasını önlemek amacile yapılan müdahalelerde, normal olarak hükümet organları tavan fiyatları politikasını düzenler. Oligopol piyasalarında ve özellikle ilâç, şehirlerarası ulaştırma tarifeleri ilh.. gibi konularda da. hükümetin piyasayı düzenlemesi gerekebilir. Belediye narhları, daha ziyade ekmek, et ve benzeri zarurî gıda maddelerinde fiyat istikrarını korumağı hedef tutar. Tavan fiyatlarının etkili şekilde meslekî kuruluşlara kontrol ettirilmesine başarılı bir örnek, geçmiş çağlardaki loncaardr.
Tavan fiyatları politikasının amacı, a//c/nın himayesidir.
Belediye narhları, az çok sürekli karakterdedir. Hükümetler ise dar boğazlarda, harp ekonomisinde ve istikrarsız anlarda, tavan fiyatları tatbikatı üzerinde özellikle titizlik göstermek zo- runluğunu duyarlar.
Tavan fiyatları politikasında, kanun kuvvetile piyasa eğilimleri çarpışır. Çok sayıda ve dağınık bir satıcı zümresine karşı, tavan fiyatları politi-kasından sonuç almak güçtür. Az sayıda büyük firma karşısında ise, tavan fiyatları nisbeten başarı ile uygulanabilir.
Almancası : Preisobergrenze.
Fransızcası : prix maximum contrôlé, prix plafond.
İngilizcesi ; ceiling price.
(Bk: Karaborsa Teorisi, taban fiyatlar, vesika sistemi).

Yorum yazın