Tasnif nedir – Tasnif etmek

derleme neticesinde elde edilen ham verilerin, olayı teşkil eden birimlerin vasıf ve şıklarına göre homogen guruplara ayrılmasıdır.
Tasnife konu olarak alınan vasfın çok şıklı olması halinde bütün bu şıkları gözönünde bulundurarak tasnife kalkışmak çok zor olur. Bu takdirde guruplamaya başvurulur. Guruplama kısaca çok şıklı vasıfların taksimatını guruplar içinde toplayarak teksif etme işlemidir.
Gurupların sayısı ve hudutları tetkik edilen hadiseyi en düzgün ve en açık surette gösterecek şekilde tayin edilmeli ve mukayeselere elverişli olmalıdır. Gurup teşkili, nicel-nitel vasfa göre veya zaman, mekân taksimatına göre yapılabilir.
Nicel vasfın guruplarına aynı zamanda sınıf da denir. Bir sınıfdaki en küçük kıymete alt hudut, en büyük kıymete üst hudut, ikisi arasındaki farka sınıf fasılası adı verilir. Sınıflar fasılaları eşit olabileceği gibi hadisenin bünyesine göre değişik de olabilir.
Nitel bir vasfa göre guruplama da ise gurupların ihtiva ettiği şıkların mümkünse bir listesi (nomenclature) verilmelidir.
Guruplama sayesinde derleme neticelerinin kavranılması kolaylaşır, neşir masrafları azalır ve Büyük Sayılar Kanununun işlemesi sağlanmış olur. Buna karşılık teferruatın gözden kaybolması ve ihtiva ettiği birimler arasında tecanüsün bozulması tehlikesi vardır.
Bazı hallerde tasnifin yanlız bir vasfın şıklarına göre yapılması yeterli olmayabilir, işte bu takdirde aynı anda birkaç vasfın şıklarına göre bir tasnif yapılırsa buna vasıf kombinezonu adı verilir. Böylece kütlenin bileşimi daha iyi anlaşılmış ve daha homogen guruplar elde edilmiş olur. Bununla beraber kullanılış bakımından 3 veya 4 vasıftan fazlasına gidilmemesi arzulanır.
Teşkil edilecek guruplar ve kombine edilecek vasıflar kararlaştırıldıktan sonra sıra tasnifin fiilen yapılmasına gelir. İster el ile ister makine ile
yapılsın öncelikle yapılacak iki 19 daha vardır ki
bunlara istatistik dilinde editing ve kodlama denir.
Editing. soru kâğıtlarındaki hataların bazı objektif esaslara göre düzeltilmesi; kodlama ise cevapların kendileri için hazırlanan tasnif şemasına göre numaralandırılmasıdır.
Tasnifin sonunda elde edilen veriler, yığının özelliklerini gösterecek şekilde sıra ve sütunlar içersinde toplanırlar ki buna da tablo adını veriyoruz.
Almancası : K/assifikation.
Fransızcası : classification.
İngilizcesi : classification.
(Bk; derleme, seri, istatistik).

Yorum yazın