Tasfiye Nedir

Tasfiye Nedir

tasfiye, hukukta, özel kişilerin mal varlıklarına ilişkin hesapların incelenmesi, aktif ve pasifin saptanması ve mal varlığının geleceğinin belirlenmesi gibi işlemlerden oluşan süreç.

Bir ticari ortaklığın dağılarak sona ermesi durumunda tasfiye yoluna başvurulur. Ortaklığın başka bir ortaklıkla birleşmesi, bir limited ortaklığa dönüştürülmesi ya da bir kamu tüzel kişisine devredilmesi gibi durumlarda tasfiye yapılmaz. Ana sözleşme uyarınca ya da genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru atanmadıkça tasfiye işleri, yönetim kurulunca yapılır. Tasfiye sürecinin başlangıcında ortaklığın mali durumu incelenerek envanter defterleriyle bilanço buna göre düzenlenir ve genel kurulun onayına sunulur. Bundan sonra alacaklılar alacaklarını bildirmeye çağrılır. Bildirimde bulunmayan alacaklıların alacaklarıyla henüz vadesi gelmemiş olan borçların karşılığı olan para notere verilir. Genel kurul tersine karar vermemişse ortaklığın aktifleri pazarlık yoluyla satılabilir.

Tasfiye, tüccar sıfatını taşıyan özel kişilerin iflasında da uygulanan bir süreçtir, iflas durumunda müflise ait ve haczedilebilir nitelikte olan mallar, haklar ve alacaklar iflas idaresince saptanır ve müflisin borçlarının ödenmesini sağlayıcı icra işlemleri yapılır. İcra ve iflas hukukunda iki tür tasfiye kabul edilmiştir.

Müflisin mallarının adi tasfiye giderlerini karşılayacağı anlaşılırsa, adi tasfiye yöntemi uygulanır. Adi tasfiye için önce iflas dairesince verilen bir ilanla alacaklıların toplanması sağlanır. Bu toplanmada seçilen iflas idaresi iflas masası alacaklarını tahsil eder, gerektiği durumlarda acele satışlar yapar, üçüncü kişilerin istihkak iddiaları hakkında karar verir ve alacakları inceleyerek buna göre sıra cetvelini düzenler. Daha sonra ikinci alacaklılar toplanması için alacakları tamamen ya da kısmen kabul edilen alacaklılara çağrı yapılır. Bu toplanmada iflas idaresinin yaptığı tasfiye işlemleri incelenir, iflas idaresinin görevine devam edip etmemesine karar verilir. Ardından iflas idaresi, iflas masasındaki malların satışı ve paraların alacaklılar arasında paylaştırılması gibi işleri yerine getirerek tasfiyeyi tamamlar.

Müflisin mallarının adi tasfiye giderlerini karşılamayacağı anlaşılırsa, basit tasfiye yöntemi seçilir. Bu yöntemde iflas idaresi oluşturma yoluna gidilmeksizin tasfiye işlemleri iflas dairesince yürütülür. Ayrıca adi tasfiyenin altı ay içinde bitirilememesi durumunda alacaklılar basit tasfiye yönteminin uygulanmasını kararlaştırabilirler. Adi tasfiyenin alacaklıların toplanması dışındaki hükümleri basit tasfiye yönteminde de uygulanır.

Her iki yöntemde tasfiyenin tamamlanmasından sonra iflas dairesi iflasa karar vermiş olan ticaret mahkemesine bir son rapor verir ve ticaret mahkemesi de iflasın kapanmasını kararlaştırır.

Yorum yazın