Tasdikli çek

keşideci veya hâmilin müracaatı üzerine, muhatap banka tarafından, çekin üzerine veya arkasına karşılığı blokedir şeklinde veya ödenmesinin garanti altında olduğuna dair ibare yazılıp altının banka kaşesi ile birlikte yetkili kimselerce imza edilmesidir.
Memleketimizde, resmî daireler ve ezcümle vergi ve gümrük daireleri ile şeker fabrikaları çekle yapılan tediyelerde senedin muhatap banka tarafından tasdik edilmiş olması şartını ara-
maktadırlar. Yine memleketimizdeki tatbikata göre. bloke edilen çekin karşılığı meblağ, ibraz müddeti zarfında keşidecinin diğer bir borcundan dolayı haczedilmesi ihtimaline karşı, onun hesabından çıkarılarak muhtelif alacaklılar ana hesabındaki bloke hesaplar tâli hesabında leh- tar adına kaydedilir. s
Ancak ibraz müddeti geçtikten sonra çekten cayılması mümkün olduğuna göre keşideci, bu müddetin geçmesini müteakip çek karşılığını mu-hatap bankadan çekebilir veya diğer bir tediyeye tahsis edebilir.
Almancası : bestätigter Scheck.
Fransızcası : chèque visé.
İngilizcesi : certified cheque.
(Bk; bloke çek).

Yorum yazın