Tasarruf Yatırım Eşitliği nedir

kapalı makro-ekonomi modelinde denge durumunun şartıdır.
Gelirler istihlâk veya tasarruf edilir. Millî geliri Y. tüketimi C ve tasarrufu S ile gösterirsek, bu durum şu formülle belirtilebilir :
Y=C+S
iddihar edilen veya âtıl tutulan satınalma gücü bulunmadığı farzedilirse.. Gelirlerin istihlâke harcanmayan kısmı, yatırımlara kullanılır. Yatırımları / ile gösterelim. Gelirlerin istihlâk ile yatırım arasındaki bölünüşünü belirten formül şudur :
Y=C+I
Ve dolayısile,
l=S
dir.
Yatırım hacminin tasarruf hasılâsı altında bulunduğu bir ekonomide, deflâsyonist eğilimlerle karşılaşılır.
Yatırım hacminin tasarruf hasılâsını aştığı açık finansman durumları ise. enflâsyonist eğilimlere yol açar.
Almancası : Keynes’sche Inveştitionsgleichung.
Fransızcası : égalité de la formation brute de capital à l’épargne.
İngilizcesi : savings – investment equality.
(Bk; tam istihdam, deflâsyonist açık, enflâsyon, Denk Bütçe Çarpan Teoremi).

Yorum yazın