Tarım Satış Kooperatifleri nedir

Tarım Satış Kooperatiflerinin iki esas fonksiyonu vardır. Birincisi, üretici ile piyasa arasın-da« bir köprü hizmeti görmesidir. İkincisi, alıcı karşısında üreticinin zayıf duruma düşmek ihtimalini önleyici müdahaleler yapmasıdır.
Küçük çiftçi, bölge pazarı dışında kolaylıkla satış yapamaz. Durumu da, beklemeğe mütehammil değildir. Tarım satış kooperatiflerinin hiz-metlerinden biri, müstahsile sürüm emniyetini kazandırmaktır.
Tarım satış kooperatiflerinin ikinci önemli hizmeti. münferit üreticinin aracılar ve alıcılar tarafından istismarını önlemektir. Malını aracılarla sattıran müstâhsilin bazan masraflar çıkınca eline pek az bir şey kalması bile mümkündür. Kooperatif ise. malî gücüne dayanarak daha iyi pazarlık edebilecek ve fiyatı koruyabilecek durumdadır.
Tarım satış kooperatifleri, birçok ülkelerde âmme makamlarının ve kanun koyucunun himayesinden faydalanabilmekte ve bankalardan kredi kolaylıkları görmektedirler.
Tarım satış kooperatiflerinin çiftçiye doğrudan doğruya veya bankalara tavassut suretile kredi sağlamaları da mümkündür.

tarım satış kooperatifleri Nedir – tarım satış kooperatifleri kuruluş amacı – tarım satış kooperatifleri ne zaman kuruldu

tarım satış kooperatifleri, ortaklarının ürünlerinin daha iyi koşullarda değerlendirilmesi ile ortaklarının ve başka üreticilerin ekonomik gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan tarım kooperatifleri. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın denetimine bağlıdır. Bakanlar Kurulu ya da onun yetki verdiği bakanlık ya da kurullarca görevlendirildiği takdirde üretcilerden devlet adına destekleme alımında da bulunabilir.

Tarım satış kooperatifleri ile bunların oluşturduğu birliklerin yapısını düzenleyen Ekim 1935 tarihli yasa Nisan 1985’te büyük ölçüde değiştirilerek bu örgütlere yeni bir yapı kazandırılmıştır. Kooperatif ve birliklerin en yetkili organları genel kurullarıdır. Kooperatif müdürleri ile birliklerin genel müdürlerinin atanmasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onay yetkisi belirleyicidir. Müdür ve genel müdürler, kooperatif ve birliklerin yönetim kurullarının doğal üyesidir. Yönetim kurullarının öteki dört üyesi seçimle belirlenir. Kooperatif ve birlikler ile bunların en az yüzde 51’ine sahip oldukları kuruluşlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın teftiş ve denetimine bağlıdır. Bu bakanlık, teftişle Ziraat Bankası’m da görevlendirebilir.

Almancası : Absatzgenossenschaft, landwirtschaftliche Verkaufsgenossenschaft.
Fransızcası : coopérative agricole de vente.
İngilizcesi : farmer’s co-operative marketing association.
(Bk; tüketim kooperatifleri, tarın kredi kooperatifleri )r.

Yorum yazın