Süper Çarpan Nedir

terimi, iktisat literatürüne 1950 de J.R. Hicks tarafından sokulmuştur.
Bu kavramı, kısaca izah edelim.
i) Her yatırım, fiiliyatta, toplam üretim kapasitesine net bir katkı sağlamaz. Eskime ve aşınma, demode olma ve kazaya uğrama gibi çeşitli nedenlerle eksilen sermaye stokunun yerini tutmak üzere de yatırımlar yapılır- Yatırımların bir kısmı, mevcut sermaye stokunu yeni- leyici niteliktedir.
Sermaye stokunu yenUeyici nitelik taşıyan ve dolayısile üretim kapasitesini arttırıcı mahiyette olmayan yatırımları /p sembolü ile ifade edelim.
Bu takdirde, /p nin tutarını mevcut sermaye stokuna kıyasla şöyle belirtmek mümkündür:
lp = PK
Sermaye stoku K ve toplam üretim Y ile gösterilirse, sermaye/hasıla oranı aşağıdaki şekilde yazılabilir:
K = °Y
Bu formülde,

Yorum yazın