STRÜKTÜR SINIRLARI

kavramı ile, İsveçli ünlü iktisatçı J. Akerman, istatistik! gözlemlere dayanarak. objektif biçimde uzun dönemi belirtmek istemiştir. Biljndiği gibi, uzun dönemler için bir süre tayin etmek meselesi tartışmalı bir konudur. Somut araştırmalarda ortalama hesaplar için kullanılabilecek bir alet olarak bazı süreler ileri sürülebilir. Meselâ, L Dupriez için konjonktür safhalarını aşan, yani 20 yıldan fazla bir süre, F. Perroux ise 25 yıllık bir süre ileri sürerler.
Konjonktür teorisinin strüktür teorisi ile tamamlanmasını isteyen Akerman’a göre, strüktü- rel hareketlerin tahlilini cycles ile olan ilişkileri içinde inceleyecek bir metod kullanılabilir.
Akerman, önce buhran ve kalkınma endislerini ele alır. Buhran endisleri, depresiyon süresinde miktar, fiyat ve gelirlerin yıllık ortalama düşüş-lerini; kalkınma endisleri de aynı unsurların yıllık ortalama artışlarını ifade eder.
Eğer (m) kalkınma yıllarının miktarı; (n) buhran yıllarının miktarı; (a0) ilk depresiyon verisi; (ax) en yüksek refah verisi ve (a2) sonraki dep-resyon verisi olması halinde :
100(a, – a0)
Kalkınma için (K) dersek —
m
100(al – a2)
Buhran için (B) dersek — —:
n
Böylece elde edilen kalkınma ve buhran endisleri strüktür sınırlarını tayin etmektedir. Eğer endisler ikişer ikişer mukayeseye vurulursa, hemen hemen ayni tarihlerde strüktür sınırları görülmektedir.
Akerman’n metodu, kalkınma ve buhran indislerinin hesaplanmasıyla İktisadî dalgalanmaların seyri esnasında strüktür değişmelerini (strük- türel sınırlarını) tayin esasına dayanmaktadır. Denebilir ki, uzun dönemlerin* tayini yoluyla strük- türlerin dinamiği konusunda zamanımızın en çok dikkati çeken bir teşebbüsü karşısındayız.
Almancası : Strukturlimit.
Fransızcası : limites structurelles.
İngilizcesi : structural limits.

Yorum yazın