Stok nedir – Stok ne demek

sürekli veya geçici olarak tedavül prosesüs” dışında tutulan değeri belirli İktisadî varlık küt leşidir.
Akım ve stok, birbirine karşı kavramlardır, ik tisadî faaliyet esnasında yaratılan katma değery gerçekleşen tüketim, doğan gelir ve girişilen ya tırım AKIM kavramı kapsamına girer. Buna kar şılık, herhangi bir tarihte millî ekonomi, firnr veya şahıs patrimuvanının aktifinde duran mal para, hisse senedi, tahvrl, ticarî senet yahut sr bit sermaye STOK kavramına girer. Akım, iktisa dî varlıkların hareketini, stok ise varlıkların dur dukları yerdeki değerini ifade eder.

Yorum yazın