Sovyet nedir – Sovyet ne demek

şûra veya «konsey» anlamına gelen Rusça bir kelimedir.
Rusyada işçi ve asker delegelerinden kurulu siyasî heyetlere Soviet denilmektedir.
Soviet’ler, 1917 den itibaren Marksist hiyerarşinin taban dokusunu teşkil etmiştir.
1917 İhtilâllerinin başarılmasında ve Lenin’in iktidarı almasında Sov/’er’lerin rolü olmuştur. 1918 Anayasası, Sov/ef’leri temel siyasî örgüt durumuna geçirmiştir. Ve devletin resmî adı Soı/- yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği olarak tescil edilmiştir.

Yorum yazın