SOVNARKHOZ

Rusyada «İktisadî Halk Konseylerini ifade etmiş bir terimdir.
Sovnarkhozlar sistemi 1957 de kurulmuş ve 1965 e kadar uygulanmıştır.
Kruçef, İktisadî işlerde bürokrasiyi önlemek üzere merkeziyetçilikten yerinde yönetim sistemine geçmek istemişti. Rusyada 105 İktisadî bölge kurulmuştu. Bu bölgelerden herbirinin yönetimi, bir Sovnarkhoz yetkisine bırakılmıştı.
Sovnarkhozlar, Kruçef iktidardan ayrıhnca kaldırılmış ve yeniden merkeziyetçiliğe dönülmüş-, tür.
Almancası : Sownarchose.
Fransızcası : sovnarkhoz.
İngilizcesi : sovnarkhozy.
(Bk; Harp Komünizmi, Yeni iktisat Siyaseti,
Stalin. Kruçef, Liberman).

Yorum yazın