Sosyal yardım nedir

İktisadî ve sosyal durumları iti- barile korunmaya muhtaç olan kişilere İnsanî ve sosyal amaçlarla ve herhangi bir karşılık aranmaksızın yapılan yardımı ifade etmektedir.
Sosyal tehlikelere karşı kişileri koruma amacını güden tedbirler, sosyal yardımlardır. Ancak bunlardan yararlananların daha önce prim ödemiş olmaları şartı aranmadığından, sosyal yardımlar sosyal sigortalardan ayrılmaktadırlar.
Sosyal yardımlar az çok spontane şekilde aile, işletme veya meslekî kuruluşlar çerçevesinde öteden beri uygulanmaktadır. Ayrıca başta dinî amaçlar takip eden kuruluşlar olmak üzere, birçok hayır dernekleri yoksullara, kimsesizlere ve hastalara çeşitli sosyal yardımlar yapmaktadırlar. Resmî niteliği oimıyan bu yardımlardan başka kanunlarla düzenlenmiş kamu kuruluşları da mevcuttur. Nitekim sosyal yardım yapması öngörülen birçok kamu kuruluşu merkezî veya mahallî seviyede faaliyet göstermekte ve kendine has gelir kaynaklarına sahip bulunmaktadır. Kamu kuruluşları tarafından yapılan sosyal yardımlar bir ülkedeki sosyal güvenlik sisteminin bir parçasını teşkil etmekte ve sistemin bütünü içinde az veya çok önem taşımaktadırlar.
Sosyal yardımların gerekli olup olmadığı tartışılmaktadır. Bu sistemin toplumu yardım ^eden- ler ve yardım görenler diye ikiye ayırdığı, ger-çekten muhtaç olanların ‘yanında tembelleri de koruduğu ileri sürülmekte ve tenkit edilmektedir. Buna mukabil sosyal güvenlik teşkilâtının yükünü hafifletmesi, vatandaşlar arasında’dayanışma duygusunu geliştirmesi bakımından da sosyal yardımlar savunulmakta ve teşvik görmektedir.
Almancası : Sozialfürsorge.
Fransızcası : assistance publique. •
İngilizcesi : public relief.
(Bk; sosyal sigortalar, sosyal siyaset, sosyal güvenlik).

Yorum yazın