Sosyal refah devleti nedir

iktisat siyasetjnin Büyük Buhran ve İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki özelliklerindendir. Sosyal yardım harcamalarının arttırıİmasıyla halkın sağlık, beslenme ve eğitim alanlarında minimum garantilerin gerçekleştirilmesi sağlanmak yoluna gidilmiştir. Zamanımızda transfer harcamaları büyük ölçüde artma eğilimindedir. Bunlara ilâveten, vergileri farklılaştırma politikası yoluyla çeşitli gelir sınıfları arasında gelirin yeniden paylaşımı ile ilgili uygulamaları da modern refah ^d^vletinin faaliyetlerine dahil etmek gerekir.
Almancası ; Wohlfahrtsstaat.
Fransızcası : état social.
İngilizcesi : social welfare state.

Yorum yazın