Sistem analizi

rasyonel karar vermede yardımcı olan tekniklerden biridir.
Belirsizlik altındaki karmaşık problemlerle ilgili bir İktisadî ve matematik analiz metoduna verilen isimdir. Bu anlamda, sistem analizi ulaşılmak istenen hedeflerin tam olarak tanımlanmasını, bunlara ulaşmak için alternatif yolların tespitini her alternatifin tesirliliğinin kantitatif olarak değerlendirilmesini (eğer mümkünse) ve maliyetinin hesaplanmasını kapsar.
Sistem analizi, savunma plânlama ve programlamasında kullanıldığı gibi, sosyal sistem’in bilimsel metotlarla geliştirilmek istendiği diğer alanlarda da kullanılır.
Bir genel sistem teorisinden söz edilebilir/ Ayrıca, sosyal, siyasî, uluslararası, ve pisikolo- jik sistemler ayırdedilebilir.
Genel sistem teorisi, sistemlerin çevreleri ile olan ilişkilerinin niteliğine göre sınıflandırılmasını ve her sınıfın davranışını yöneten kuralların veya ilkelerin araştırılmasını kapsar.
«Sistem» kelimesi, çok defa, birbirinden geniş ölçüde farklı olan kavramları ifade eder. Bu bakımdan, genel bir sistem tanımı yapmak çok güçtür. Bir analiz metodu olarak sistem kavramının modern kullanımının özelliklerini belirtmek yerinde olacaktır.
Her sistemin bir ortamı veya çevresi vardır. Sistem, çevresinden belirgin olarak ayrılmış olmakla beraber, sistem çevresi ile açıkça ortaya konulmuş ilişkilere sahiptir. Sistemin iç unsurları veya elemanları arasında da belirli ilişkiler söz konusudur. Bu ilişkilerin içine dedüksiyon- lar da dahildir, ilişkilerin analizinde mantıkî ve matematik muhakeme kullanılır. Sistemle dış dünya arasındaki ilişkilerle ilgili iddialar bilimsel metot kurallarına göre ispatlanırlar.
Bir sosyal sistem diğer bütün canlı sistemler gibi açık bir sistemdir. Çevresi ile girdi-çıktı ilişkileri vardır. Ayrıca, iç unsurları arasında da böyle bir ilişki söz konusudur.
Bir sistemler hiyerarşisi vardır ve bu hiyerarşi içinde, çok defa, büyük olanlar daha küçük olanları bir alt-sistem olarak kapsamlarına alırlar. Ekonomi, bir toplumun fonksiyonel bir alt-sistem’i olarak düşünülmektedir.
Bir sosyal sistemin temsil ettiği kişilerin çıkarlarına hizmet ettiği düşünülen bir amaçlar dizisine sahip olduğu söylenebilir. Sistemin sevk ve idarecileri karar verenlerdir.
Bilim adamlarının amacı, sistemin yapısını analiz ederek geliştirmek, karar verenleri sistemin bazı unsurlarını değiştirme konusunda etkileyerek sistemin tümünün temsil ettiği kişilerin çıkarlarına daha iyi hizmet etmesini sağlamaktır.
Almancası : Systemanalyse.
Fransızcası : analyse des systèmes.
İngilizcesi : systems analysis.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın