SINAİ MERKANTİLİZM

Avrupa’da On Yedinci Yüzyılda önem kazanmıştır.
Sistemin başlıca temsilcisi. Colbert’dir. Sınaî Merkantilizme Kolbertizm ve Fransız Merkantilizmi de denilmektedir. Ancak uygulandığı tek ülke, Fransa değildir.
Yükte hafif ve pahada ağır mamul madde-’ leri ihraç ederek ve ithalâtı kısarak dış ödemeler hesabını yarara işletmek ve altın stokunu zenginleştirmek. Sınaî Merkantilizmin hedefi idi.
Sınaî Merkantilizm, maliyetleri düşük tutmak için ;
i) Ucuz ham madde temin edecek bir sömürgecilik sistemine:
ii) Emek arzını uzun dönemde giderek genişletecek bir nüfus politikasına.
iü) İşçilere kanaatkârlık duygusu aşılayan âdil fiyat ve âdil ücret prensiplerine.
iv) Geçim şartlarına ucuz bir seviyede is- tiicrar vermek üzere tarım ürünleri fiyatlarını düşük tutacak bir iktisat siyasetine.
taraftar idi.
Almancası : GewerbemerkantiUsmus.
Fransızcası : mercantilisme industriel.
İngilizcesi : industrial mercantiUsm.
(Bk; Colbert. Kolbertizm. Fransız Merkantilizmi, adil âcret, adil fiyat. Merkantilizm).

Yorum yazın