Sermaye Kazançları Vergisi Nedir

bir kişinin yahut işletmenin sahip olduğu aktiflerin -sermayenin- değerinde belli bir dönem içinde, genellikle bir yılda vukua gelen değer art/şınm vergilendirilmesidir. Bu değer artışının vergilendirilmesi, genellikle türlü güçlükler, ihtilâflar ve tartışmalar doğurmaktadır.
Sermaye kazançlarının vergilendirilme sebebi, onların gelir unsuru teşkil etmelerinden yani gelir gibi kullanılabilen bir satın alma gücü fazlası yaratmalarından ileri gelmektedir. Bu sebeple sermaye kazançları vergisi bir servet veya sermaye vergisi değil, bir gelir vergisi, daha doğrusu genel gelir vergisinin tamamlayıcısıdır.
Sermaye kazançlarının gelir unsuru sayılabil- melerinin iki istisnası vardır: Bunlardan biri, bu kazancın yani değer artışının genel fiyat artışlarından ileri gelmiş olmasıdır. Değer artışının enflâsyon haddine eşit olan kısmı, yeni bir satın alma gücü yaratmadığı için vergi dışında tutulmalıdır; İkincisi kazancın, piyasadaki faiz haddi düşüşünden meydana çıkmış bulunmasıdır. Zira bu halde kazanç, sermaye yeniden yatırıma tahsis edildiği takdirde tamamiyle itibarîdir.
Sermaye kazançları vergisi bazı memleketlerde gerçekleşmiş değer artışlarına, bazı ülkelerde ise sadece elde edilmiş değer artışına uygulanmaktadır, yiamafi, tahakkukun esas alındığı memleketlerde de, ödemeyi kolaylaştırmak için sermaye kazançları vergisine gelir vergisinden da- , ha düşük -bazan tek nisbet halinde- bir tarife uygulanmaktadır.
Bir çok memleketlerde sermaye kazançları vergisi tatbik edilmemekte yahut, Türkiye’de olduğu gibi, ancak kısmen tatbik edilmektedir. Bununla beraber, hemen her memlekette, sermaye kazanç-
larının tamamını vergilendirme temayülü gittikçe
kuvvet kazanmaktadır.
Almancası : Kapitalertragssteuer.
Fransızcası : impôt sur les plus-values.
İngilizcesi : capital gains tax.
(Bk; arızî gelirlerin vergilendirilmesi, Gayri Menkul Kıymet Artışı Vergisi. Gelir Vergisi. Kurumlar Vergisi).

Yorum yazın