SERMAYE – KAPİTAL

eski çağlarda faiz karşılığında ödünç verilmiş para ve malı ifade ederdi.
Irving Fisher, sermaye stokunu fertlerin ve topluluğun yararlanmak olanağına sahip bulundukları İktisadî değerler tutarı olarak tanımlamıştır.
Geniş anlamda sermaye, gelir elde etmek üzere işletilebilecek her türlü mal ve paradır.
iddiharı ve gelir getirmeyen malları sermaye sayan ve saymayan iktisatçılar vardır. Saklanan altın’ın veya bir san’at eserinin zamanla banka mevduatından veya tahvil faizinden daha yüksek bir kıymet artışı sağlayabileceği durumlara daima rastlanmıştır, iddihar edilen kıymetlerin icabında işletilebilme imkânı bulunması da, bunlara sermaye potansiyeli niteliğini sağlamaktadır.
Böfım-Bavverk’e göre, hukuki ve teknik olarak sermayeleri karakterlerine göre ikili ayırıma tâbi tutmak yerinde olur. Hukuki sermaye kavramı, mülkiyet hakkından yararlanarak gelir sağlanan menkul ve gayrı menkul her türlü varlığı kapsamaktadır. Teknik sermaye ise, üretim faktörüdür.
Teknik sermaye, sabit ve döner (değişken) olarak ikiye ayrılmaktadır.
Almancası : Kapital
Fransızcası : capital.
İngilizcesi : capital.
(Bk; hukukî sermaye, teknik sermaye, sabit sermaye, döner sermaye, durağan varlıklar, sermaye malları).

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum yazın