Şer’i Vergiler

Osmanlı imparatorluğunda tatbik edilen vergilerden, şer’i kaidelere yani dini esaslara dayananlara verilen genel addır. Bu vergiler başlıca dört tanedir : Zekât, öşür, haraç ve cizye.
Zekât islâmiyetin *en esaslı ve yaygın vergisidir. Bir çok çeşitleri vardır. Cebre dayanan bir vergidir. Geliri başlıca muhtaç ve fakir kimselere tahsis olunurdu.
Öşür, müslüman yurttaşların elindeki topraktan alınan devlet hissesidir. Mamafi öşür. İslâ- miyetten önce de mevcut olan bir vergidir.
Haraç, müslüman olmayan yurttaşlarda bırakılan topraklardan alınan devlet hissesidir. Öşür gibi haraç ta değişik nisbetlerde tarım ürününden alınırdı.
Cizye de müslüman olmayanlardan ve askerlik yapmamalarına karşılık alman bir vergi idi. Bir baş vergisi niteliğinde olmakla beraber, mükellefin malî durumuna göre farklılaştırılmıştı.
(Bk; Aşar, Örfî Vergiler).

Yorum yazın