Serflik nedir – Serflik anlamı

çalışan nüfusu bir derebeyinin etrafında toprağa bağlıyan mecburî bir iş rejimidir.
Serfler sosyal mevki ve medenî haklara sahip olma bakımından kölelerle hür köylüler arasında özel bir statüye sahiptiler.
Serflik rejiminin özellikleri şunlardı :
1 — Serfler toprağa bağlıyd\ar. Senyörün izni olmaksızın başka bir işte çalışamazlardı, topraklarını terkedemezlerdi. Serf nereye ve hangi işe giderse gitsin, sahibine olan borçlarını ifa etmek zorundaydı.
2 — Aynı senyöre bağlı olmıyan serfler arasındaki evlenme alâkalı senyörlerin aralarında anlaşıp, müsaade etmeleriyle mümkün olabilirdi. Bu. serilerin çocuklarının da serf olarak toprak sahibine ait olabilmesi içrn düşünülmüş bir tedbirdi..
3,—: Se,İler ellerindeki toprağı ve işletme sermayesini senyörün izni olmaksızın devredemez, satamaz veya vakfedemezdi. Çünkü bunlar senyöre aitti.
4 — Serilerin mirası hür insanların mirası gibi akrabaları arasında bölünemezdi. Ölen serfin malları bütünüyle yetişkin evlâtlarından birine verilirdi. Senyör de, sembolik olarak, mirastan küçük bir eşyayı alırdı.
5 — Senyörlerin serilerinden angarya hizmet ve türlü hediyeler istemesi mümkündü. Tatbikatta bu hizmet ve mükellefiyetler örf ve âdetlerle tayin edilmiş ve tamamiyle keyfî olmaktan çıkmıştı.
Serflik rejiminin ortadan kalkması bir taraftan hürriyetçi temayüllerle, diğer taraftan da «sertlikten azad etme» olayının arkasındaki İktisadî motiflerle ilgili bulunmaktadır.
Serfler fazla istihsal ettiklerini komşu pazarlarda satmak imkânını elde etlikten sonra, para biriktirmek ve bu para ile hürriyetlerini satın almak imkânına kavuşmuşlardır.
Senyörler ise hergün artan para ihtiyaçlarını karşılamak için, serilerin hürriyetini satmayı ve sonra onlardan kendi toprakları * üstünde kaldıkları sürece vergi almayı tercih etmişlerdir. Hatta bu konuda serilerini zorlayanlara bile rastlanmıştır.
On Birinci ve On İkinci Yüzyıllarda münieri- den kazanılan hürriyetler. On Üçüncü Yüzyıldan itibaren kalabalık kütleler halinde ve köyce toptan azad etme şeklini almıştır. Bu yüzyılın ortalarından itibaren serilik rejimi hemen hemen ortadan kaybolmuş bulunmaktaydı.
Almancası : Leibeigenschaft, Knechtschaft.
Fransızcası : servage.
İngilizcesi : ser f d om.

Yorum yazın