Sedüler vergiler

özelliği, aynı karakterde olmayan gelirlerin ve bazı vasıtalı vergi matrahlarının ayrı beyannamelere işlenmesidir.
Sedül sözcüğünün kökü, papirüs şeridi anlamındaki scheda’öır. Schedule. Lâtincede sayfa veya kâğıt yaprağı demektir.
Sedüllü vergiler, Napolyon Savaşlarının doğurduğu malî ihtiyaçları karşılpmak üzere ingilterede ikinci defa olarak 1802 de uygulanmağa
başlayan m Yergisi sisteminin temel pren-
sipi idi.
Sedüllü vergiler sisteminde tarım kazançları, -ücretler, kiralar, teşebbüs kârları ilh.. ayrı beyannamelerde gösterilir. Bu gelir gruplarından her- biri ayrı bir sedül itibar edilerek nisbî veya müterakki vergi oranının uygulandığı bağımsız bir matrah teşkil eder. Sedüllü vergiler sisteminde, değişik gruplara ait gelirler vergi oranı uygulanırken tek bir yekûn halinde toplanmaz.
Ancak sedüllü vergilerle global verginin bir arada uygulanması mümkündür. Bu takdirde se- düllerde gösterilmiş gelirlerin toplamına belirli £>ir kademeden öteye ayrıca impôt général sur le revenu veya surtax gibi adlar altında genel yahut global bir vergi uygulanabilir.
Sedüllü vergiler., Lâtin ülkelerinde de uygulanmıştır. Örneğin Fransa’da, 1948 yılmi kadar 6 vas’tasız ve 2 vasıtalı vergi, sedüler sisteme göre tahakkuk ettirilmekteydi.
(Bk; Gelir Vergisi).

Etiketler: , ,

Yorum yazın