SAY’in DEĞER TEORİSİ -SAY KANUNU

Adam Smith ve Ricardo’- nün aynı konuya ilişkin görüşlerinden ayrıdır.
Jean-Baptiste Say, teorisine hareket noktası olarak Galiani’nin fikirlerini almıştır.
Galiani, yazılarında Fizyokratları ve Adam Smith’i tenkit etmiş bir iktisatçıdır.
Ferdinando Galiani, emeğin ve maliyetin değer ölçüsü olamıyacağım ileri sürmüştür. Değeri faydanın nedrete oranı olarak tanımlamıştı. Hava veya suyun faydalarına rağmen değersizliklerini nadir olmamalarına.. Japonya kıyılarında bir torba kumun nadirliğine rağmen faydasızlığı dola« yısile kıymet taşımayacağına işaret etmişti. Fayda derecesinin ihtiyacı tatmin kabiliyetile ölçülmesi gerekt.ğini savunmuştu. İhtiyaç kavramından bağımsız bir kıymet kavramı olamıyacağına inanmıştı.
Condillac da aynı yönde tahlillerini yürütmüş ve değeri «fayda üretme» niteliğine bağlamıştı.
Jean-Baptiste Say, «fayda üretici fonksiyon» tahlillerini Galiani’nin ve Condillac’ın bıraktıkları yerden daha ilerilere götürmüştür. Fayda üretici fonksiyonun yalnız fizik hasılâyı kapsamadığını göstermiştir. Maddî hasılâ bırakan tarım faaliyeti yanında görünmeyen hasılâ yaratıcı faaliyet de bulunduğunu dikkate almak zorunluğunu belirtmiştir. Yöneticilerin ve teknik elemanların maddî hasılâ olarak rakamlandırılamıyacak fikirleri ve kararları sonunda istihsal kıymetinin yükselebileceğini ve bu kıymet yükselişinin yalnız işçi emeğine bağlanamıyacağım ileri sürmüştür. Bu tahlilleri, onu müteşebbis yahut entrepreneur rolü üzerinde de ayrıca durmağa sevket- miştir.
Almancası : Saysche Wertlehre.
Fransızcası : théorie de la valeur de Jean – Baptiste Say.
İngilizcesi : Say’s theory of value.
(Bk; Jean-Baptiste Say, Ferdinandino Galiani, Condillac, Değe’ Teorileri).

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın