SANAYİ VE İŞYERLER SAYIMI

ikiye ayrılır.
Sırf Sfcîı’ayie ait soruların yer aldığı müstakil sayımlara j sanayi sayımları, ayrıca hizmet yaratan müesseselerde ilâve edilirse sanayi ve işyerleri sayımları denir. Böylece tarım sektörü dışında İktisadî faaliyet yaratan bütün rhüessese ve fertler -ev sanayii, işsizler ve gayrifaaller hariç- kavranmış olur.
Bu sayımlar ani ve genellikle külli rölövelerle tertip edilir ve takvim yılına ait bilgileri kapsarlar. Sayrmıânn şumulü kavranacak müessesele- rin alt sınırını tayin ile belli olur. Bu sınır ya işçi sayısı, motorgücü veya ciro kıymeti olabilir. Üst limit yoktur. Başlıca sorular, işletmenin hüviyeti, işletme tipi -merkez veya şube- personel durumu, enerji durumu, hammaddeler cins ve kıymeti, finansman hareketleri, imalât durumu hakkındadır.
Memleketimizde 1915, 1927, 1951, 1964 ve
1971 de sanayi ve işyerleri sayımları yapılmıştır.
Almancası : gewerbliche Betriebszählung.
A rbeitsstättenzähiung.
Fransızcası : recensement industriel.
İngilizcesi : census ot manufacturing and business.
(Bk; Sınaî istihsal istatistikleri, Tarım sayımları).

Yorum yazın