Samuel Read

yazıları On Dokuzuncu Yüzyılın ilk yarısında ilgi toplamış bir isimdir.
Eserleri 1816-1829 arasında yayımlanmıştır.
İlk eseri, para ve bankalar mevzuatı hakkındadır. Dpvlet borçlarına ait gazetelerde ve mecmualarda :mış makaleleri ile diğer yazılarındaki görüşlerin R.M’Culloch tarafından bir plajia- rizm a.r<' !abilecek şekilde alınmış olduğunu iddia etn iştir. Geniş ilgi toplayan genel iktisat kitabı 1829 tarihl'dir.
, Ricardo "un Değer Teorisini .eleştirmiştir. Bu teqriy' te' ı?linden yanlış ve kusurlu bulmuştur. Ricardo run vazıları dolaysile ileride Ricardo Sosyalizmi rinilebilecek bir çığır başlayabileceğini yazmıştır. Yalnız emeğin değer yaratabile-
ceğini ve kapitalin üretim değerinde payı olmadığını savunan tezin solcu akımlara yarayacağını belirtmiştir.
Sermayenin değer yaratıcı fonksiyonunu izaha çalışmıştır. Ancak kapitalistlerin yalnız hakları değil, topluma karşı görevleri de bulunduğunu hatırlatmıştır.
(Bk; Ricardo Sosyalizmi).

Yorum yazın