Rotterdamsche Bank

Rotterdamsche Bank N. V., 1863’te Rotterdam’da kurulan hollanda malî şirketi. Batavia’da ve Amsterdam’da şubeler açtı (1867). Fakat bu iki müessese de, sırasıyle 1869’da ve 1872’de kapanmak zorunda kaldı. Şirket, önceleri sadece Rotterdam’da faaliyet gösteriyordu. Ama iki güçlü rakibi olan Amsterdamsche bank ile Nederlands-ehe Handel Mij’in gelişmesi, Roterdamsche bank ı toplaşma siyasetine yöneltti. 1911’de Deposito-en-Administratie bank ile kaynaştı ve Rotterdamsche Bankvereeniging adını a-larak, Determeyer, Wesling ve Zoon (menkul değerler üstünde işlemler) şirketini satın aldı ve Amsterdam’da bir şube açtı. A-. ralannda Société Française de Banque et de Dépôts da bulunan daha birçok mües-seseyi biraraya topladı; Labouchère şirketini, Oyens ve Co’s bank’ı bünyesine aldı. İki şirketi sayesinde, Nationale Bankvereeniging ve Zuid Nederlandsche Handelsbank ile nüfuzunu bütün ülkeye yaymak istedi. 1916*da Nationale bank ile, birçok bölgesel ve mahallî müesseseyi massetmiş olan Nationale Bankvereeniging’i satın aldı. Zuid Nederlandsche, bütün Güney Hollanda’yı, şubeler açarak Önemli bir şebekeyle donattı. Rotterdamschc bank da, 1920’den itibaren bu birimlerin yönetimini tek merkezde foplama&a haşladı: böylece. Nationale Bank-vereeniging Zuid Nederlandsche’yi massetti; Nationale Bankvereeniging de 1929’da ana şirket bünyesine alındı. 1945’ten sonra hol-landa ekonomisinin tekrar toparlanmasında önemli payı olan Rotterdamsche bank, bugün ülkedeki malî kuruluşların başında gelmektedir. (L

Yorum yazın