Robert MOSSE

Grenoble Üniversitesinde profesörlük etmiştir.
1906 yılında doğmuştur.
Para sorunlarında bir otoritedir. Bretton-Woods Konferansında Fransayı temsil etmiştir.
Altın Kambiyo Rejiminin savunucularındandır. Klâsik altın standardı çağının geçtiğine inanmıştır. Enflâsyon aleyhtarıdır. Altın fiyatının yükseltilmesini değil, bilâkis ucuzlatılmasını genel denge bakımından faydalı görmüştür. Kalkınma hızına öncelik vermek ve gerekirse bu uğurda ödemeler bilânçosunu feda etmek gerektiğini ileri sürmüştür.
Fikirleri daima şiddetli itirazlarla ve tenkitlerle karşılaşmıştır.

Yorum yazın