Robert Joseph POTHİER

yaşadığı çağın büyük hukukçuları arasındadır.
1699 da doğmuş ve Î772 de ölmüştüir.
Fransız Medenî Kanunu hazırlanırken, eserlerinden faydâlanılmıştır.
Paranın siyasî karakterini incelemiş ilk ilim adamlarındandır. Ona göre, para, devlete ait bir kıymet idi. Ve siyasî iktidar, para üzerinde bütün hakların sahibi idi.
Pothier, paranın siyasî karakteri hakkındaki görüşlerini Kanonist’lerden ve Oresmus’dan alarak geliştirmiştir.
Aynı görüşün Osmanlı Devletinde de başlan- gıçtanberi hâkim olduğunu gösteren bir belge mevcuttur.
Pothier, daha sonraları Knapp tarafından ifade edilmiş «Devlet-Para» yahut «Fiat-Para» doktrininin öncüsü sayılabilir.
(Bk; Knapp, fiat-para).

Yorum yazın