Risk nedir

İktisadî faaliyetin previzyonlar kapsamında kontrol altına alınamayan bir boşluğudur.
Devlet adamları ve müteşebbisler, çalışmalarını iktisadi hesaba dayamak ihtiyacındadırlar. iktisadi hesap, basit bir takdir operasyonundan ordinatörlerle yaptırılacak değerlendirmelere kadar bütün bir skala üzerinde cereyan edebilir.
Prof. Bowley, İktisadî tıayatta rol oynayan faktörlerin yüz milyarlarla ölçülebileceğini Yirminci Yüzyılın ilk yarısında ortaya koymuştur. Hesap ve tahmin tekniği ne kadar ileri giderse gitsin, iktisat siyaseti ve müteşebbisin faaliyeti, önceden bilinmesine imkân bulunmayan;veya öngörülmekle beraber tedbiri alınamayan birçok ihtimallerle karşılaşabilir. Zararlara ve kayıplara yol açabilecek bu ihtimaller, risk kelimesile ifade olunmaktadır.
Özel sektörün faaliyetinde karşılaşılan risklerin başlıca nedenleri, şöyle özetlenebilir:
Yeni bir yatırım yapılırken veya yeni bir teşebbüse girişilirken dikkate alınmış bulunan piyasa koşulları, işletmenin kurulması tamamlanarak faaliyete geçeceği zaman karşılaşılacak durumdan farklı olabilir.
Tabiî afetler, salgınlar, yangın, teknik arızalar, borç yükü veya ehliyetsizlik riskleri ağırlaş- , “, tırabiİir. .
bevletiri baltalayıcı müdâhalesi-» sosyal huzursuzluklar, grevîer, döviz , sıkıntıları T vp ^ dünya r ? konjonktürünün değinmesi, Tİk tahminden rpesnet- siz bırakabilir.
Büyük işletmelerde, böyle ihtimâlleri önlemek ve risk payını asgariye indirmek üzere devamlı
gayretler harcanır, hesaplar yürütülür ve malî fedakârlıklara katlanılır. İşletme idare meclisine ve kadrolarına ehliyetli elemanlar aranır. Siyasî çevrelerle iyi ilişkileri olanları işletmeye kazanmak üzere teklifler yapılır. Basınla irtibat kurulur ve icabında gazetelerin baskı kuvvetinden faydalanılır. Sigortalar ihmal edilmez. Diğer firmalarla rekabeti kaldırmayı veya daraltmağı sağlayıcı anlaşma zeminleri hazırlanır.
Bir işletmede, risk sorumluluğunu alan kimse, «müteşebbis» durumunda sayılır.
Almancası : Risiko.
Fransızcası : risque.
İngilizcesi : risk.
(Bk; previzyon, İktisadî hesap, piyasa araştırmaları, plancılık, oyun teorisi, ihtimaller, kâr teorisi).

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın