REVİZYON

genel olarak, «gözden geçirerek düzeltme» anlamına gelir. İşletme biliminde, muhasebe sistem ve rakamlarının gözden geçirilmesi, hataların tesbit edilmesi ve düzeltilmesi, bu hataları önleyici tedbirlerin alınması ve muhasebe- aen çıkan rakamların doğruluğunun onaylanması fâaliyetlerini kapsamak üzere kullanılmaktadır. Bu anlamda, hesap ve kayıt teftiş! ve murakabesi, muhasebede denetleme gfbi kerimlerle eş anlamlıdır.
İşletme alanında bazi yazarlar, terirrii, verimlilik kontrol/arını, diğer deyişle işletme yöneticisinin belirli sonuçların elde edilmesi hedefi ile işletme faaliyetlerini izlemesi fonksiyonunu da kapsayacak şekilde kullanmaktadırlar. Bu haller* de reviiyon. çok şubeli işletmelerde genel merkez yöneticilerinin şubelerde, ya da dağınık faaliyet birimlerinde, vasıtalı, ya da vasıtasız olarak yaptıkları gözlemleri, bu gözlemlere dayanarak faaliyet birimlerinin sonuçlarından sorumlu yöneticilerin etkinliğini değerlendirmelerini de kapsamı içine almış yönetim bulunmaktadır.
Daha dar anlamda, muhasebe rapor ve rakamlarının. muhasebe usullerinin, önceden tesbit edilmiş ilke ve politikalara uygunluğunu sağlayacak faaliyetleri ifade etmek üzere kullanıldığı hallerde revizyon, daha ziyade, tarafsız bir kişi tarafından, genellikle örneklemelerle, daha önce tesbit edilmiş muhasebe belge ve kayıtlarının değerlendirilmesi işlerini kapsamaktadır.
Almancası : Révision.
Fransızcası : révision.
İngilizcesi : révision, audit.
(Bk; denetleme, denetim, kontrol, muhasebe uzmanlığı).

Etiketler: , , ,

Yorum yazın