RENTENBANK

Alman Enflâsyonundan sonra para istikrarını sağlamak amacile kurulmuştur.
Bankanın kuruluş tarihi, 15 Ekim 1923 dür.
Rentenbank bir özel sektör firması hüviyetini
taşımıştır. Yönetim kurulu üyelerinden 7 si tarım,
3 ü sanayi. 3 ü ticaret ve 1 i bankacılık sektöründen seçilmiştir. Yönetim kurulu başkanı, üyelerin sundukları uç kişilik bir listeden hükümetçe tayin edilmiştir.
Rentenbank’ın sermayesi 3 milyar 200 milyon altın mark idi. Ancak bu sermaye reel değil virtüel idi. Almanyanın millî serveti, banka sermayesine nazarî olarak karşılık tutulmuştu.
Millî servet üzerine konulmuş Olan ipotek iki kısımdı. Bir trgrşı tarım sahalara ye gayrimenkul mallar üzerine ¡¡di. Bir kısmı,da, sanayi tesislerini, ticaret firmalarım ve bankaları kapsıyordu.
Rentenbank’ın çıkardığı yeni “Atman parasına Rentenmark denilmiştir. Rentenmark, ahına- veya dövize konverîibt değildi. ;Ancak.ixı -banknotların sahipleri, dilerlerse karşılığında Rentenbriefe denilen faizli bir senet alabilirlerdi. Kçntenmark, faizli alacak senedine çevrilebilir bir para idi.
Rentenmark emisyonu, bir yılda 2 milyara kadar çıkmıştır. Ancak Almanlar bu yerıi paralarını desteklemişlerdir. Müracaat ederek senede çevirttirilen miktar, 163 bin marktan ibaret kalmıştır.
30 Ağustos 1924 tarihli kanunla Reichsbank’ın teşkilâtı yeniden kurulmuş ve Almanya parasını beher mark 358 miligram üzerinden tekrar altına bağlamıştır. Reichsbank emisyon rejiminin tekrar işlemeğe başlamasile, Rentenmark’ın yerini Reichsmark almıştır.
(Bk; Alman Enflâsyonu, aşırı enfl- ryon, Rentenmark).

Yorum yazın