REMISE

dış ödemeler tekniğine ilişkin bir terimdir.
Serbest döviz sistemlerinde, transfer yapacak müşterilere bankaların iki şekilde hizmet etmeleri mümkündür :
Birinci şekle göre, (A) memleketinde dövize ihtiyacı olan bir şahıs, ibrazında veya vâdesi geldiğinde bankanın (B) ülkesindeki muhabirine ödenecek bir poliçe satın alır. Bu poliçeye, traite denilmektedir. Bu takdirde, kambiyo
muamelesi. (B) memleketindeki ve vâde tarihindeki kurlar üzerinden yapılır.
İkinci şekle göre ise, ödeme yapacak olan (A) memleketindeki şahıs, bulunduğu yerdeki bankadan dövizi çek halinde satın alır. Bu takdirde, kambiyo muamelesi, (A) memleketindeki borsa kurlarına göre cereyan eder. Bu ikinci ödeme şekline remise denilmektedir.
Remise üsulünde, muamele mahallî kurlara göre cereyan eder.
Kambiyo kurları yerine ve zamanına göre değişebileceğinden, transfer vapacak kimseler ba- zan traite ve bazan remi:,e usulünü tercih ederler.
Kambiyo kontrolü rejimlerindeki döviz darlığı dolayısile, bankalar arasında arz rekabeti söz konusu değildir. Müşteriler, bu kur farklarından kolaylıkla faydalanmak i;.-‘kânını bulamazlar.
(Bk; aciyo).

Yorum yazın