REKABET

Türk Dil Kurumuna göre, yarışma veya yarışçılık demektir.
Sosyal hayatın bütün faaliyet alanlarında, rekabete rastlanabilir, İki veya daha fazla insanın yahut grupun belirli bir hedefe doğru birbirlerırir den daha iyi sohuç almak üzere harcadıkları gayretler ve yaptıkları mücadeleler, rekabet kavramının kapsamına girer. Partilerin kamu oyunu kazanmağa, daha çok oy toplamağa veya birbirlerini yıpratmağa çalışmaları, politikada rekabete örnek gösterilebilir. Lig veya kupa maçlarında karşılaşan futbol takımları, rakip durumdadırlar. Bir hizmeti daha iyi yapmak, bir yere seçilmek veya tayin edilmek, bir armağanı kazanmak, bir taahhüt işini üzerine almak veya bir maldan daha çok satmak için aynı gayeye yönelmiş kişiler arasındaki her türlü yarışma, rekabettir. Menfaatleri karşılaşan insanların, grupların, müesse- selerin, örgütlerin ve devletlerin uzlaşma çaresi arayacakları yerde üstünlük kazanarak amaçlarına erişmeği tercih ettikleri bütün durumlarda, rekabet söz konusudur. Ekonomide, san’atte, dernek ve kurumların faaliyetinde, hayır işlerinde ve hattâ aile içinde rekabet ortamı ile karşılaşılabilir.
İktisadî rekabet, çok yönlü bir olaydır. Firmalar arasında fiyat rekabetinden, kalite rekabetinden. prestij rekabetinden, reklâm rekabetinden, piyasa payı rekabetinden, kâr rekabetinden, hâkimiyet mücadelesinden, bakım ve tamir servisleri rekabetinden veya gayrı meşrû rekabetten bahsedilebilir. Rekabet, satıcılar veya alıcılar arasında olabilir.
Teorik alanda, fiyat rekabetini incelemeğe iktisatçılar eskidenberi önem vermişlerdir. Değişik piyasa modellerine göre rekabet koşullarını tahlil etmek, Fiyat Teorisinin konusudur.
Tatbiki iktisatta, satıcı ve alıcı rekabeti ampirik belirtilere göre değerlendirilmektedir. Stokların çoğalmağa başladığı durumlar, satıcılar arasında rekabetin şiddetlenebileceğini gösteren bir alâmet sayılmaktadır. Talebin kolaylıkla karşılanamaması, siparişlerin sıraya konulması ve müştekilerin satış yerleri önünde kuyruk yapmaları, alıcı’arın rekabetine karine sayılmaktadır. Arz ve talebin birbirine intibak ettikleri durumlar ise, rekabet dengesi terimile ifade olunmaktadır. Re- biı-f’t koşulları, ampirik olarak, dört noktada toplanmaktadır.
i) Hiçbir firmanın tek başına piyasaya hakim durumda bulunmaması ve piyasada temerküz oranının düşük olması (low concentration ratio),
ii) Mal ve fiyat homojenliğinin bulunması,
iii) Aynı ihtiyacı karşılayan mal türlerine kalitelere göre sistemli bir şekilde kademelendiril- miş fiyatlar yahut ayırıcı fiyatlar uygulanmaması,
iv) Kazançların aynı iş konusuna yeni firmaları çekecek derecede yüksek olmaması.
Almancası : Konkurrenz. Wettbewerb.
Fransızcası : concurrence.
İngilizcesi ; competition.
(Bk; tam rekabet, serbest rekabet, monopol, oligopol. ilâncılık ve reklâmcılık, düopol. Kuyruk Teorisi, girme fiyatı).

Etiketler: , ,

Yorum yazın