REGRESYON

aslında istatistikçi Francis Galton tarafından tevarüs teorisine ait bazı bağıntıları (oğulun boyu ile babanın boyu arasındaki ilişkiyi) ifade için kullanılmış olan bir terimdir. Ancak şimdiki anlamı daha geniştir. Bağımlı bir değişken (Y) nin bir veya birkaç bağımsız de- ğişgen (Xv X2….) ile (£) sembolü ile göste- terilen tesadüfî – ârızî faktörlere tâbi oluşuna, yani
Y = f(Xv X2 ) + e
suretinde yazılabilecek bağıntılara regresyon denilmektedir. Bu anlamdaki regresyon, korelasyon kavramına çok yakındır. Öte yandan regresyon denklemi ve regresyon katsayıları terimlerinin mânaları daha sarihtir; ilki bağıntıyı ifade eden denklem, İkincisi bu denklemdeki sabit miktarlar demektir.
(e) sembolü ile ifade edilen tesadüfî-ârızî faktörlerin matematik ümidi O kabul edilir ve uygulamalarda bu faktör regresyon denklemlerinde ayrıca gösterilmez. Etkileri gerçek (Y) değerleri ile denklemden hesaplanan nazarî değerler (y’) ler arasındaki farklarda tecelli eder. Genellikle bağıntılar polinom şeklinde fonksiyonlarla ifade edildiğinden regresyon denklemleri aşağıdaki şekilde bulunur:
c
Almancası : Regression.
Fransızcası : regression.
İngilizcesi : regression.
(Bk; korelasyon).

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın