REEL ANKES ETKİSİ

talep değişmelerini meydana getiren sebeplerden biridir. Bir malın fiyatındaki Nr ieğişme diğer mallara olan talebe tesir eder. Bunun sebepleri şunlardır ;
— Nisbl fiyat değişmesi, yani ikame etkisi.
— Reel gelir değişmesi, yani gelir etkisi.
— Reel ankes değişmesi, yani reel ankes etkisi.
ikame etkisi: Fertler bir malı satın alırken önce o malın fiyat; ile diğer malların fiyatlarını karşılaştırırlar. Bu nedenle bir malın fiyatı diğer malların fiyatına oranla düşerse, o mala, ikame etkisi nedeniyle, talep artar.
Gelir etkisi: Fertler harcamalarını gelirlerine göre yaparlar. Nominal gelirleri değişmediği halde fiyatlarda bir düşme olursa fertler harcamalarını arttırabilirler. Buna gelir etkisiyle talep artması denmektedir.
Reel ankes etkisi: Don Patinkin Miktar Teorisini savunurken bu -etkinin mevcudiyetinden yararlanmıştır. Don Patinkin’e göre her ferdin kendine göre elinde bulundurmak istediği bir para miktarı vardır. Fertler bu para miktarının, nakdi değil reel miktariyle ilgilidirler. Fiyatlarda bir düşme olursa elde bulunan paranın reel miktarı artmış olacaktır. Yani aynı miktar parayla daha fazla mal ve hizmet satın almak mümkündür. Bu durumda fertler ellerinde bulundurdukları paranın, yani reel ankesin. değerinin yükseldiğini görünce bu fazlalığı kullanmak isteyeceklerdir. Bu nedenle mallara otan talep artacaktır. Fertlerin ellerinde bulundurmak istedikleri reel ankes miktarı aşağıdaki faktörlere bağlıdır:
— Harcamalarla gelirlerin doğuşu arasındaki zamana, t
— Spekülasyon eğilimine.
— Likit bulundurma arzusuna,
— Kararlaştırılmış harcamalara.
Piyasada bütün rrial fiyatlarında aynı orahda bir yükselme meydana gelmiş ise tilep âzalmbsı, *“ gelir veya ikame tesiri nedeniyle’ değH. Veel ankes tesiri İle’olacaktır.’ Fertler^reel ankes miktarının azaldlğıhı görünce, harcamalarını yani taleplerim kısacaklardır.
Fransızcası : effet d’encaisses réelles.
İngilizcesi : real balance effect.
(Bk; Pigou Etkisi, arzulanan ankes).

Yorum yazın