PSİKOLOJİK MARKSİST EKOL

genellikle Avusturya Ekolünün analiz tekniğini ve İktisadî olaylara sübjektif fayda açısından yaklaşım metodunu belirten bir terimdir.
Kari Menger, Böhm – Bawerk. von W tes er v Sax tarafından temsil edilen Avusturya Ekolü so yut tahlillerle hedefine yaklaşmağa çalışmıştır insanların maddî menfaatlerine göre davranışla rını mantıkî biçimde düzenlediklerini varsayara’ homo economicus kavramını Klâsikler gibi be nimsemişıir.
Ancak Nogaro, Aftalion ve Keynes’ in de arala rında bulundukları daha yeni bir iktisatçılar ku şağı, teorilerini soyut tahliller üzerine kurmu bulunan AvusturyalI bilim adamlarından farkl olarak, tatbikî psikolojiye ve reel hayat gözlem lerine önem vermişlerdir. Keynes’in Psikolojik Teorisi diye adlandırılan tahlil türünde marjina tüketim eğilimi, marjinal tasarruf eğilimi ve ser mayenin marjinal etkinliği gibi kavramlar yer almıştır. Aftalion’un Psikolojik Para Teorisinde marjinal gelirlerin libéralités niteliğindeki harcd malar açısından tahlili yapılmış ve libéralités eğilimleri ile para değeri arasında ilişki kurulmuştur.
Louis Baud in. Per roux. Jean ve André Marchai. ekonominin herşeyden önce bir insan bilimi sayılması gerektiğini savunmuşlardır. Schultz. Roy ve Fréchet. ekonometri çalışmalarında psikolojik elemanlara yer vermişlerdir. Rouquet La Garrigue. Oyun Teorisinin geliştirilmesinden sonra, ihtimaller ve stratejiler üzerinde çalışan ekonometr bilginlerinin ergeç psikoloğ iktisatçılara son derece yaklaştıklarını yazmıştır.
Almancası ; psychologische Grenznutzen- schule.
Fransızcası : école psychologique marginalistë.
(Bk; Avusturya Ekolü, Marjinalistler).

Yorum yazın