PROGRAM BÜTÇE

devletin kullandığı kaynaklarla bu kaynakların tahsis edildiği işlerin karşılaştırılmasını ve böylece, devlet hizmetlerinin ekonomiye maliyetlerinin tesbitini sağlıyan bütçe nev’idir. Program bütçe, fonksiyonel bütçenin tekemmül ettirilmiş şeklidir.
Program bütçede her bakanlık ve İdarî kurulusun yaptıği işler programlara ayrılmaktadır. Programların her biri k>ir hizmet türü teşkil eder. MesaJâ , Millî Eğitim Bakanlığı jçin ilk öğretim, orta -öğretim, yüksek, öğretim, meslekî ve teklik öğretim^ vş.- birer, programdır. Programların ayırdedilmesinde, bakanlık çalışmalarının temel amaçları gözönünde bulundurulur.
Temel amaçlara göre ayrılan programlar «alt program» denen bölümlere ayrılır. Yüksek öğretim programı içinde üniversiteler, yüksek okullar birer alt program teşkil ederler. Onlar da ayrıca kendi içlerinde bölünürler. Bu bölünme içinde her hizmet türüne isabet eden masraflar tesbit edilir. Bu suretle, bu program ve alt programla yaratılan işlere mukabil yapılan harcamalar görülmüş olur. Program bütçeden beklenen gayenin gerçekleşebilmesi için, geçmiş yıllarda elde edilen sonuçlar ile, gelecek yıllarda beklenen sonuçların da cari yıl bütçesile birlikte belirtilmesi gerekir. Program bütçe bu Özelliğile. devletin bir yılı çok aşan bir döneme ait faaliyetlerinin tetkikine, muhtelif yıllara ait neticelerin mukayesesine imkân vermektedir.
Program bütçe metodu oldukça yenidir ve ilk olarak Amerika Birleşik Devletlerinde tatbik edilmiştir. Metod gittikçe yayılmakta ve memleketimizde de tatbik hazırlıklarına geçilmiş bulunulmaktadır.
Program bütçe deyimi yerine bazen performans bütçe veya iş bütçesi deyimleri de kullanılmaktadır.
Almancası : Programm-Budget.
Fransızcası : budget-programme.
İngilizcesi : programme budgeting, performance budget.
(Bk; fonksiyonel bütçe, İdarî bütçe).

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın