Poliçe nedir

Türk hukukunda, bono ve çek ile birlikte, bir tedavül ve ödeme aracı olan kambiyo senetleri arasında yer alır. Poliçe, kıymetli evraktir.
Bu nedenle de. kıymetli evrakın genel özellikleri poliçe için de geçerlidir. Şöyle ki. poliçenin ihtiva ettiği hak. nakden takdiri mümkün olan ve başkasına devredilebi/en bir haktır.
Üçlu bir ilişkiyi düzenliyen bir senet olan poliçede, senedi düzenliyen (keşideci). bir diğer kişiye (muhatap), poliçede ismen gösterilen bir kimseye (lehdar) belli bir meblâğı ödeme emrini verir. Keşideci, senedin ilk borçlusudur; lehdar ise alacaklısı olup, senedi öteki kişilere de devredebilir. Poliçeyi devredenler, ciranta, devir alanlar da hâmil adını taşır. Hâmil de, bilâhare poliçeyi bir başkasına devirle ciranta olur.
Poliçede muhatap, senedin keşidesi ânında borçlu ve sorumlu değildir; ne zaman ki poliçenin yüzünü imzalar, o zaman, poliçe ilişkisine ve meblâğdan sorumlu hale girmiş olur. Poliçenin ödenmemesi ya da kabul edilmemesi hallerinde, hâmil, keşideci ile poliçe kendisine ulaşana ka- darki aradaki cirantalara rücu eder,
Normal olarak poliçeye, ya belli bir gün veya süre yahut «görüldüğünde» ya da görüldüğünden bel^ bir süre sonra ödenmek üzere bir vâde konur. Şayet poliçeye süre konmamışsa, bu kambiyo senedi «görüldüğünde» ödenecek demektir. Görüldüğünde vâdeli poliçelerde, hâmil, kaide- ten bir yıllık ibraz süresi içinde, istediği gün se- neti, ödenmesi için muhataba ibraz edebilir.
Almancası : Tratte, gezogener Wechsel.
Fransızcası : traite. lettre de change.
İngilizcesi : d raf t.
(Bk; çek, bono, emre yazılı senet).

Etiketler: , , , , , ,

Yorum yazın