PİYASA ANALİZİ

konusu, bir malı nerede, kimlere, ne vakit ve ile miktardâ ¿athnak imkânı olabileceğini araştırmaktır. 1 Pazarlâmtomn hazırlık safrtaâıdlr.’Piyasa anâlizinin verecfeğı sonuçlar göz
– önünde tutularak pazarlama plarf/^bazulanır.
Piyasa analizi ile geniş anlamda pazarlama operasyonu arasındaki ilişkiye dair Chicago profesörlerinden John E. Jeuck’ın bir esprisi vardır. Kâhinler, boğa ciğerini ve güvercin bağırsaklarını inceliyerek gördükleri alâmetlerden ileride neler
olacağını anlarlarmış. Piyasa analizi yapan uzmanlar ise derlemelerden (surveys) ve anketlerden. piyasa testlerinden, zaman serilerinden ve ordinatörlere stok edilmiş diğer gerekli data’dan yararlanarak istikbali okumağa çalışan kişilerdir. Ancak eskiden önemli olan kâhinin alâmetleri yorumlayış tarzı idi, günümüzde ise İlmî verile- rin yardımına rağmen ağırlık taşıyan unsur, yöneticinin sonuçları değerlendirişi (judgmental approaches) ve onun tahmin yargılarıdır.
Piyasa analizi, iki kademelidir.
Birinci kademede, piyasanın potansiyeli araştırılır. Söz konusu mal veya hizmetin ne kadar üretildiği ve hangi şartlarla satıldığı incelenir. Konjonktürün ileride izleyeceği yönün firmayı ilgilendiren iş koluna ne ölçüde yansıyacağı hesaplanır. İktisadî makro previzyonlar değerlendirilir. Piyasa analizinin kapsayacağı sürede husule gelebilecek gelişmeler dikkate alınır.
ikinci kademede, potansiyeli tesbit edilmiş olan piyasada firmanın kendine ne büyüklükte bir yer açabileceği, diğer bir deyimle firmanın piyasadaki payı hesaplanır. Bu ikinci kademenin verdiği sonuca göre, müteşebbisin karart belirir. Diğer bir deyişle, alâmetler gözden geçirilerek tahmin yargısına varılır.
Piyasa analizlerinde, previzyon süresi bazan ikiye ve bazan üçe ayrılır. Kısa dönemli previzyonlar bir aylık, üç aylık ve birçok tatbikat örneklerinde bir yıllıktır. Uzmanlardan bazıları bir yılı aşan previzyonları uzun dönemli saymakta ve diğerleri üç veya beş yıllık previzyonları orta dönemli olarak itibar etmektedirler. Previzyonlarda iktisadi ufkun son sınırı on beş yıla kadar bazan genişletiiebilmektedir.
Piyasa analizinde kullanılan başlıca aletler şunlardır : geçmiş yıllara ait data, büyüme senaryoları ve ekonominin ön görülen büyüme; hızı, piyasa istihbaratı, derlemeler (market surveys). piyasa testleri, zaman serileri analizi ve nihayet judgmental approach prosesi.
Almancası : Marktanalyse.
Fransızcası : analyse du marché, étude de marché.
. İngilizcesi : market analysis.
‘tBfc* pazarlama, operasyohel araştırma, derleme, piyasa derlemesi, İktisadî ufuk, piyasa testi, iş adamlığı ve müteşebbisin rolü, İktisadî previzyonlar, zamana serileri). . _ .

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın