PIGOU ETKİSİ

olarak iktisat literatürüne geçen kavram. Cambridge Ekolü iktisatçılarından A.C. Pigou’nun istihdam hakkındaki izahıdır.
istihdam hacmi ile ücret değişmeleri arasındaki ilişkiyi Pigou şöyle bir denklemle belirtmektedir.
Y
N – q
W
Denklemde ;
N, İstihdam hacmini,
Y. Gelir seviyesini,
q. Ücret ödemelerine ayrılan kısmın, gelire oranını.
W. Ücret haddini göstermektedir.
Denklemden anlaşıldığı gibi, gelir seviyesi ve q aynı kalır, ücret haddi düşerse, ülkede istihdam hacmi artmaktadır. Pigou’nun bu analizi. Klâsiklerin istihdam hakkında ileri sürdükleri fikirlere kıyasla daha açıktır. Fakat Pigou’nun
i
meşhur izahı. Klâsik istihdam teorisine yapılan itirazlara cevap olarak hazırladığı modeldir. Bu modelinde Pigou. tasarrufların sadece faiz haddi- nin değil, aynı zamanda halkın elinde bulundurduğu nakit ankesetin reei değerinin de fonksiyonu olduğunu göstermektedir.
Halkın elinde bulundurduğu para ve devlet tahvillerinin reel değerleri, fiyatlar genel seviyesinin düşmesi ile yükselir. Bu durumda satın alma güçleri artmış olan fertler (ellerinde daha az para tutarak aynı satın alma gücüne sahip olabildiklerinden) tüketim harcamalarını artırabilirler. Böylece nakdi tasarruf miktarı azalmış olmaktadır.
Tasarrufların azalması, tasarruf – yatırım tutarsızlığı nedeniyle tam istihdamın meydana gelemeyişini ortadan kaldırmaktadır. Tasarruf – yatırım tutarsızlığı. Klâsiklerin otomatik olarak tam istihdama varılabileceği iddiasına karşılık ileri sürülmüş bir fikirdir. Buna göre faiz haddi ne kadar düşürülürse düşürülsün tasarruf fazlalığı ve yatırımların faize karşı inelâstik olması nedeniyle, tam istihdamı verecek denge gelir seviyesinde tasarruf ve yatırım eşitliği sağlanamamaktadır. Bunu aşağıdaki şekilde açıkça görmek mümkündür.
Şekildeki c ifadesiyle gösterilen değerler Mc para arzı ve Wc nakit ücret seviyesinde câri olan denge değerleridir. Cari denge gelirinde, görüldüğü gibi tanj, istihdam sağlanamamaktadır. Tam istihdamı temin edecek gelir seviyesi yi ise tasarruf – yatırım tutarsızlığı nedeniyle meydana gelememektedir. Ancak tasarrufların azalmasıyla tam istihdam denge gelir seviyesi, tasarrufların yatırımlara eşit olması ile bel i rebi lecekti r.
Pigou, reel ankes etkisi ile tasarrufların azalabileceğim böylece yatırım – tasarruf eşitliğinin sağlanabileceğini göstermek istemiştir. Fakat tatbiki araştırmalar, Pigou Etkisinin pek önemli olmadığını göstermiştir. Ayrıca Pigou analizinin ortaya koyduğu denge kararsızda. Zira, dinamik bir analiz bakımından, müteşebbislerin tahminlerinde meydana gelecek değişmeler, tam istihdam denge noktasından uzaklaşmaya sebep olacaktır. Ayrıca, Pigou etkisinin, yani servet artışı nedeniyle tasarrufların azalmasının, tam istihdamı her zaman temin edip edemeyeceği de şüphelidir. Bir başka nokta da. nakdi ücret ve fiyatların düşmesi sonunda, başka tesirlerin de ortaya çıkabileceğidir.
Almanc ısı : Pigou – Effekt.
Fransızcası : effet de Pigou.
İngilizcesi : Pigou effect.
(Bk; Pigou, helezon. Dinamik Enflâsyon Modeli).

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın