PAZARLAMA – MARKETING

İkinci Dünya Savaşından sonra önemli gelişmeler kaydetmiş bir bilim ve meslek dalıdır.
Pazarlama’yı heterojen karakterli ARZ ile heterojen karakterli TALEBİ bir homojen piyasa düzeyinde temasa getirme operasyonu olarak tanımlayan iktisatçılar vardır.
J.C. Abbot’a göre, pazarlama teriminin biri dar ve diğeri geniş iki anlamı vardır. Dar anlamda pazarlama, sürüm ve satış tekniğidir. Geniş anlamda pazarlama, üretim safhasından nihaî tüketiciye kadar, mal akımını kolaylaştıracak ve geliştirecek operasyonların tümüdür.
Fransız Akademisinin 1967 de kabul ettiği bir tarife göre, malların sürüm ve satış olanakları üzerinde yapılan araştırmalar ve alman tedbirler. pazarlama’nın kapsamına girmektedir. Pazarlama, üretilmiş mal ve hizmetleri ticaret alanında değerlendirme san’atidir. Tek bir sözcükle, commercialisation’ dur.
işletmeciler, pazarlama alanlarını a) toparlama veya assembly, b) dağıtım, c) ulaştırma, d) sınıflandırma veya grading. e) mübadele, f) finansman ve risk gibi bölümlere ayırmakta ve bu bölümlerden herbirinde pazarlama organlarının rolünü incelemeği genellikle tercih etmektedirler.
Larousse, pazarlama’yı piyasa etüdü diye tarif etmektedir.
Indiana Üniversitesi öğretim üyelerinden Schuyler F. Otteson, William G. Panschar ve James Patterson ise, bu konuya dair yazdıkları eserde demişlerdir ki :
«Pazarlama, bir bilim dalıdır ve firma yönetiminin hayatî bir fonksiyonudur. Malın türünü, kalitesini, modelini, fiyatını, sürüm piyasasını ve reklamını tayin operasyonlarına pazarlama denir. Neyi, nasıl, ne kadar, kime, hangi vasıtalarla, ne vakit ve ne gibi şartlarla satmak gerekeceğini incelemek, karara bağlamak ve kararı uygulamak pazarlamadır»;
«Pazarlama, rekabetle ilgilidir. Piyasa fırsat- , la/mı değerlendirme san’atidir. En ranjabl sonu- , cp yerçcgk st[atpjiy uygulama çşbşsıçlır, Şatıcı- , nı,n ,şkfifjjx davranışla talebe ,yöjr veçm/B’ teşeb- iLb.ÿsgdür.^ Fjrmanın„ pastf burumda beklemiyerek dinamik tedbirlerle satışı tahrik etmesidir».
«iktisatçılar, genellikle rekabet piyasasını ho- mojên sayarak tahlillerini firma dengesi ve fiyat
üzerine bina ederler. Hiç şüphesiz, fiyat sürümü
etkiler. Fakat iş adamının vo firma yöneticisinin kendi malını tercih etmesi için tüketiciye gerekçe göstererek onu satınalmağa sevketmesi de mümkündür. Müşteride iyi bir tercih yapacağı intibaın» uyandırarak, alıcıya bir ihtiyacın mevcudiyetini telkin ederek, tüketicinin sosyal değer yargısına ve psikolojik eğilimine uygun düşecek telkin yollarını bularak da sürümü genişletmek olanağı vardır. Ve bu olanağı, pazarlama tekniği hazırlar».
Almancısı : Marktforschung.
Fransızcası : étude du marché, commercialisation.
İngilizcesi : marketing.
(Bk; operasyonel araştırma, karar ve karar verme, iş adamlığı ve müteşebbisin rolü, ilâncılık ve reklamcılık, feasibility).

Yorum yazın