ÖZ KAYNAKLAR

işletmeye sahip, ya da ortaklan tarafından sağlanan varlıklar tutarını temsil eden öz sermaye toplamından ibarettir, işletmenin fi- nansal yapısını inceleme görüş açısından, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, esas ıtiba- rile iki grupta toplanabilen kaynaklardan para ve mal şeklinde varlıklar elde edilecektir. Modern pazar ekonomisi İçinde faaliyette bulunan bir çok işletmede, başta çeşitli şekilde satınalma gücü elde edilecek ve bu satınalma gücü işletmenin faaliyet araçlarının (bina, makina vs.) elde edilmesi amacıyla kullanılacak, çeşitli varlıklara yatırılacaktır. Bu görüş açısından bakılınca işletme ortaklarından sağlanan satınalma gücü toplamına öz kaynaklşr, işletmenin borçlanması su- retile sağlanan fonlara yabancı kaynaklar adı verilmektedir. Diğer deyişle, işletme varlıkları, borçlan ve sermayesinin belirli bir andaki tutarlarını gösteren bilânçoya bakıldığında, borçlar toplamının yabanct kaynaklardan, öz sermaye tutarının da öz kaynaklardan sağlandığı kabul edilmektedir. Böylece, belirli bir bilânçoda görülen öz sermaye toplamı, öz kaynaklar toplamı ile eş anlamlıdır.
Almancası : Eigenkapital.
Fransızcası ; capitaux propres engagés.
İngilizcesi : propriétéry capital.
(Bk; öz sermaye, bilânço).

Yorum yazın